Från broms till bot: Fortsatta framgångar på vägen mot att bota kronisk myeloisk leukemi

Vid Europas största blodcancerkongress som pågår i Milano presenteras nya övertygande data för läkemedlet Tasigna mot kronisk myeloisk leukemi.

Långtidsuppföljningar visar att Tasigna är fortsatt överlägset för att nå och bibehålla omätbara mängder cancerceller i blodet, både för nydiagnostiserade patienter och för dem som under lång tid behandlats med äldre läkemedel.

– Vi hyser idag gott hopp om att många KML-patienter i framtiden ska kunna klara sig utan läkemedel, säger professor Johan Richter, ordförande i Svenska KML-gruppen och en de ledande experterna på kronisk myeloisk leukemi.

Vid 19th European Hematology Association Congress som hålls i Milano presenteras data från en femårsuppföljning där patienter med kronisk myeloisk leukemi, KML, behandlats med antingen första eller andra generationens tyrosinkinashämmare, Glivec (imatinib) eller Tasigna (nilotinib). Resultaten, som är i linje med data som presenterats tidigare, visar att den varaktiga effekten av Tasigna som första behandling vid nydiagnostiserad KML ger snabbare och djupare molekylär respons än föregångaren Glivec. Uppföljningen visar också att Tasigna i större utsträckning än Glivec förhindrar att leukemisjukdomen övergår från kronisk till akut fas. Femårsuppföljningen har titeln ENESTnd 5-year update: Long-term outcomes of patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase treated with frontline nilotinib vs imatinib.

Vidare presenteras en treårsuppföljning som visar att patienter som, efter långtidsbehandling med Glivec uppnår MRD (Minimal Residual Disease –minimal kvarvarande sjukdom) uppnår ännu snabbare och djupare molekylärt svar om de byter till Tasigna. Uppdateringen heter Effect of continued imatinib in patients with detectable BCR-ABL after ≥ 2 years on study on deep molecular responses (MR): 36-month update from ENESTcmr.

Hopp om att kunna avbryta läkemedelsbehandling
De ovan nämnda studierna ger ett starkt stöd för att behandling med Tasigna förmår trycka ned sjukdomsaktiviteten till en nivå där inga leukemiceller längre kan detekteras vilket i sin tur har öppnat för ett flertal så kallade stoppstudier. KML-patienter som under en längre tid har uppvisat en djup och varaktig molekylär respons ingår nu i studier där man, under noggrann övervakning, undersöker möjligheten att över tid behålla kontroll över sjukdomen utan behandling.

Sverige deltar i stoppstudier
Vinsterna med att kunna avbryta läkemedelsbehandling med bibehållen hälsa och säkerhet vore flera. Livslång behandling med tyrosinkinashämmare gör att de allra flesta KML-patienter idag kan leva i stort sett normala liv, men biverkningar förekommer och en del upplever medicineringen som dagliga påminnelser om att de har cancer. Andra åter, ser livslång medicinering i första hand som ett krångel i vardagen.

Också ur ett samhälleligt perspektiv finns mycket att vinna, inte minst i form av besparingar, om så många KML-patienter som möjligt kunde leva i behandlingsfri remission (TFR = Treatment-free Remission).

– Det är spännande att följa utvecklingen och det är ett glädjande perspektiv som öppnar sig, säger Johan Richter som är svensk prövningsledare för en av stoppstudierna. För inte så länge sedan dog många KML-patienter inom fem år efter diagnos. Via behandling som bromsar sjukdomsutvecklingen är vi nu på väg mot möjligheten att tala om bot.

Under årets Almedalsvecka i Visby inledningstalar professor Johan Richter på ett seminarium med titeln Från en säker död på väg mot bot – hur tar vi tillvara vinsterna i cancerforskningen?. Seminariet arrangeras av Dagens Medicin och fokuserar på möjligheten att ta tillvara framgångarna inom leukemiforskningen även när det gäller andra cancerformer.

För närvarande pågår tre stoppstudier i Sverige:
Nilotinib Treatment-free Remission Study in CML (Chronic Myeloid Leukemia) Patients (ENESTFreedom), en fas II-studie på KML-patienter i kronisk fas som uppnått och bibehållit MR4.5 med nilotinib (Tasigna) som första linjens behandling. Deltagande sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus i Lund och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Svensk prövningsledare är docent Leif Stenke, överläkare vid Hematologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Ytterligare information om studien finns att läsa på ClinicalTrials.gov.

A Randomized Phase III Study to Assess the Effect of a Longer Duration of Consolidation Treatment With Nilotinib on TFR in CP CML (ENESTPath), en fas III-studie på KML-patienter i kronisk fas som efter att ha bytt till nilotinib (Tasigna) från imatinib (Glivec) uppnått och bibehållit MR4.0 med nilotinib (Tasigna) som första linjens behandling.
Deltagande sjukhus: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus, Lund. Svensk prövningsledare är professor Hans Wadenvik, överläkare vid Hematologisektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Ytterligare information om studien finns att läsa på ClinicalTrials.gov.

European Stop Tyrosine Kinase Inhibitor Study – EURO-SKI

EURO-SKI är en europeisk fas III-studie där målet är att avsluta behandling med tyrosinkinashämmare (huvudsakligen imatinib, men även nilotinib och dasatinib finns representerade). Studien bedrivs parallellt i 18 länder med stöd från European LeukemiaNet. Den svenska delen av studien som delfinansieras av Blodcancerfonden genomförs på nio olika sjukhus och omfattar drygt 100 patienter varav majoriteten tidigare behandlats med första generationens TKI. Huvudansvarig i Sverige är professor Johan Richter, Lund.

Ytterligare information om studien finns att läsa på ClinicalTrials.gov.