Framsteg i kampen mot svårbehandlad lungcancer

Patienter med ALK-positiv lungcancer lever utan sjukdomsutveckling i 18 månader om de behandlas med cancerläkemedlet ceritinib som första ALK-hämmare.

– Det är den längsta progressionsfria överlevnad som någonsin rapporterats för den här patientgruppen. Det är en utveckling som är mycket betydelsefull, säger Simon Ekman, överläkare vid onkologikliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

De uppmuntrande resultaten presenteras vid den stora cancerkongressen ESMO 2014 som just nu pågår i Madrid.

Varje år diagnostiseras mellan 100 och 150 personer i Sverige med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Till skillnad från den absoluta majoriteten av lungcancerpatienter är de som har ALK-positiva tumörer ofta yngre vid diagnos och de flesta har aldrig varit rökare.

ALK står för Anaplastic Lymphoma Kinase, anaplastiskt lymfomkinas, som kan genomgå ett slags genetisk ommöblering som ger upphov till ett sjukdomsdrivande protein.

Sedan ett par år tillbaka finns läkemedlet crizotinib som specifikt hämmar ALK, men vissa patienter tål inte crizotinib och för andra har inte behandlingen avsedd effekt. Det var för dessa patienter som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände ALK-hämmaren ceritinib med så kallad Breakthrough Therapy Designation, ett expressförfarande för att påskynda godkännandet av särskilt angelägna behandlingar. FDA:s beslut grundade sig på starka resultat från studien ASCEND-1.

Nu på ESMO 2014 presenteras en uppdatering av dessa resultat som visar att patienter som får ceritinib som sin första ALK-hämmande behandling uppnår den längsta progressionsfria överlevnad som någonsin rapporterats för den aktuella patientgruppen.

– I ljuset av att de flesta patienterna i studien hade behandlats med cytostatika i upp till tre linjer innan de fick sin första behandling med ALK-hämmare är resultaten än mer anmärkningsvärda, säger Simon Ekman.

Tumörsvarsfrekvensen (Overall Response Rate) i denna grupp var 72,3 procent och den progressionsfria överlevnaden var i median 18,4 månader.

Övertygande tumörsvar oavsett tidigare behandling
I den studie som låg till grund för godkännandet av ceritinib i USA ingick totalt 246 patienter; 83 som aldrig tidigare hade fått behandling med ALK-hämmare och 163 som hade behandlats med crizotinib. Även bland de senare var resultaten för ceritinib övertygande: Tumörerna krympte hos 61,8 procent av patienterna och den progressionsfria överlevnaden uppmättes till nio månader.

Studien visade också att behandlingen krympte eller stabiliserade sjukdomen hos 55,6 procent av patienterna som hade metastaser i hjärnan.

De vanligaste biverkningarna, som förekom hos mer än hälften av patienterna, var diarré, illamående och kräkningar.

Ceritinib är godkänt i USA för behandling av spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer hos patienter som inte tolererar crizotinib eller vars sjukdom fortskrider trots behandling med crizotinib. Ceritinib är idag inte godkänt utanför USA där det marknadsförs under namnet Zykadia. Ansökan om marknadsföringstillstånd i EU är inlämnat till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, European Medicines Agency.

Kort om icke-småcellig lungcancer och ALK
Globalt är lungcancer den dödligaste cancerformen hos både kvinnor och män. År 2013 dog 3 627 personer i Sverige av sjukdomen.

Av de cirka 1,6 miljoner personer per år som får diagnosen lungcancer världen över har mellan 85 och 90 procent icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer), NSCLC.

I minst hälften av NSCLC-fallen föreligger en enskild genetisk förändring som driver på sjukdomsutvecklingen. Vid nuvarande molekylär testning söker man särskilt efter två sådana genförändringar, EGFR respektive ALK.

Vid ALK-positiv NSCLC har delar av olika gener, där EML4 är vanligast, och ALK bytt plats och smält samman till en abnorm ALK-gen som uttrycker ett ALK-fusionsprotein som driver på tumörtillväxt. Uppskattningsvis fyra till sju procent av adenocarcinomfallen vid NSCLC är ALK-positiva.