Fortsatta framgångar vid aggressiva former av lungcancer

Vid cancerkongressen ASCO 2015 i Chicago presenteras idag nya studiedata för Zykadia (ceritinib) vid ALK-positiv lungcancer. Samtidigt presenteras positiva interimsresultat för kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib vid BRAF-positiv lungcancer.

– De här resultaten är exempel på den positiva utveckling vi ser inom behandlingen av patienter med genmuterad cancer, säger Anders Vikström, överläkare på lungkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

I Sverige får årligen mellan 100 och 150 personer diagnosen ALK-positiv icke-småcellig lungcancer. Till skillnad från de allra flesta lungcancerpatienter är de som har ALK-positiva tumörer ofta unga och många av dem har aldrig varit rökare.

Vid the Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, världens största och viktigaste cancerkongress, presenteras nya data från fas II-studierna ASCEND-2 och ASCEND-3 som bekräftar effekten av ceritinib vid ALK-positiv icke småcellig lungcancer. Resultaten är positiva både när det gäller patienter som tidigare behandlats med crizotinib och patienter som aldrig tidigare hade fått behandling med ALK-hämmare. Tumörsvarsfrekvensen (Overall Response Rate, ORR) i de båda grupperna var 38,6 procent (tidigare behandlade) respektive 63,7 procent (ALK-hämmarnaiva).

– Väl värt att notera är att också patienter som hade metastaser i hjärnan redan när de kom med i studien svarar i stort sett lika bra på behandlingen, säger Anders Vikström.

ORR i denna notoriskt svårbehandlade patientgrupp var 33 procent bland dem som tidigare behandlats med ALK-hämmaren crizotinib respektive 58 procent bland dem som fick ceritinib som första ALK-hämmare.

Övertygande behandlingssvar vid BRAF-mutation
Vid ASCO 2015 presenteras också interimsresultat från en fas II-studie som visar att Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib), två av de produkter som Novartis tog över från GSK tidigare i år, visar god effekt vid luncancer hos patienter med mutationen BRAF V600E. I en patientpopulation som sviktat på minst en cytostatikabehandling uppnåddes en tumörsvarsfrekvens (Overall Response Rate, ORR) på 63 procent.

– En viktig framgång på ett svårt område, kommenterar lungcancerexperten Anders Vikström.

ASCO 2015 pågår mellan 29 maj och 2 juni. Nedan följer ett urval av de abstracts inom lungcancer som presenteras under kongressen:

Kort om lungcancer
Globalt är lungcancer den dödligaste cancerformen hos både kvinnor och män. I Sverige är lungcancer den dödligaste cancerformen bland män, men antalet drabbade kvinnor ökar. År 2013 dog 3 834 personer i Sverige av sjukdomen.

Icke-småcellig lungcancer (non-small cell lung cancer), NSCLC, utgör mellan 85 och 90 procent av de cirka 1,6 miljoner fall som årligen får diagnosen lungcancer världen över.

I minst hälften av NSCLC-fallen finns en genetisk förändring som driver på sjukdomsutvecklingen. När man utför molekylär testning är det två sådana genförändringar som anses särskilt viktiga; EGFR och ALK.

Vid ALK-positiv NSCLC har delar av generna EML4 och ALK bytt plats och smält samman till en abnorm ALK-gen som uttrycker ett ALK-fusionsprotein som driver på tumörtillväxt. Mellan fyra och sju procent av NSCLC-fallen bedöms vara ALK-positiva.

BRAF-mutationer förekommer hos omkring två procent av alla patienter med lungcancer.

Kort om kombinationen dabrafenib och trametinib
Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är godkänd i USA, Australien, Chile och Kanada för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-positivt melanom.

De båda läkemedlen är målstyrda så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK. Kombinationen dabrafenib och trametinib har visat sig bromsa tumörtillväxt mer effektivt än ettdera läkemedlet ensamt. Kombinationen prövas för närvarande i ett kliniskt prövningsprogram vid studiecentra runt om i världen.

Se Fass för information om biverkningar av Tafinlar (dabrafenib) respektive EMA för information om Mekinist (trametinib).

Ytterligare information om Zykadia (ceritinib) finns på Fass.