Fortsatt subvention för läkemedel mot prostatacancer

Fortsatt subvention för läkemedel mot prostatacancer

Nya sidoöverenskommelser mellan landstingen och företagen för prostatacancerläkemedlen Zytiga och Xtandi tar om hand osäkerheter.

Prostatacancerläkemedlen Zytiga och Xtandi ingår i högkostnadsskyddet sedan den 1 juni respektive 1 juli 2015. I ärendena fanns osäkerheter kring behandlingslängd, effekt och patientantal för läkemedlen, i synnerhet vid behandling före cellgiftsbehandling. I samband med trepartsöverläggningar slöts därför sidoöverenskommelser mellan landstingen och respektive företag som medförde att osäkerheterna kring behandlingstid och behandlingsresultat minskade. Sidoöverenskommelserna för Zytiga och Xtandi löper ut 31 maj respektive 30 juni 2017.

Landstingen ansökte under våren om prissänkningar och framställde önskemål om trepartsöverläggningar hos TLV för båda läkemedlen. Nya trepartsöverläggningar mellan TLV, landstingen och företagen ägde därmed rum under våren.

Överläggningarna har resulterat i nya sidoöverenskommelser mellan landsting och respektive företag som i likhet med de tidigare sidoöverenskommelserna tar om hand osäkerheter kring behandlingslängd och behandlingsresultat. Sidoöverenskommelserna har tillförts ärendena om landstingens prissänkningsansökningar och landstingen har efter genomförda trepartsöverläggningar valt att återkalla ansökningarna om prissänkning. TLV har avskrivit prissänkningsärendena. Zytiga och Xtandi kvarstår därmed inom förmånssystemet med generell subvention.