Forskningsportal ger unika förutsättningar och data

Nationell forskningsportal ger världsunika förutsättningar och data

De sex regionala cancercentrumen tar nu tillsammans ett viktigt kliv i etableringen av en nationell, virtuell portal för forskningssamverkan på cancerområdet mellan vården, akademin och industrin. En samordningsfunktion inrättas vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Därmed kan uppbyggnaden av forskningsportalen, som kommer kunna ge unika data, ta ordentlig fart.

– Att stärka cancerforskningen är en viktig faktor i vårt arbete med nationella cancerstrategin. Den gemensamma forskningsportalen blir en betydelsefull struktur som kommer att bidra till det, säger professor Lars Holmberg, chef vid RCC Uppsala Örebro.

– Därför är det roligt att vi fått förtroendet att ansvara för samordningen. Till att börja med ska vi utveckla ett ramverk för arbetet och ta fram information om verksamheten.

I dagsläget bygger arbetet med forskningsportalen på ett pilotprojekt inom lungcancerområdet, där förberedelser pågått under två år. I pilotprojektet har uppföljning av kliniska parametrar och molekylärpatologi tagits fram för en specifik typ av patienter. De resultat detta kommer kunna ge blir världsunika och kommer att vara av stort värde för den fortsatta forskningen på lungcancerområdet.

Under hösten kommer samtliga kliniker i Sverige som behandlar lungcancer att uppmanas ansluta sig till portalen.

– Vi är mycket positiva till att Sverige skapar möjligheter för en ny forskningsmiljö med nationell uppföljning av patient- och biologiska data. Det är av internationellt intresse och viktigt för såväl patienter som för svensk life science. Vi ser fram emot en fortsatt utbyggnad till andra tumörformer så snart som möjligt, säger Eva Eliasson, Pfizer och LIF Fokusgrupp cancer.

Arbetet med lungcancerprojektet har drivits av svenska planeringsgruppen för lungcancer och föreningen för svensk molekylärpatologi, i samarbete med RCC i samverkan och industrin. Flera läkemedelsföretag är engagerade och samordnade via LIF, branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen.