Forskning som på sikt kan bidra till utveckling av ny behandling av leukemi

Fram till den 27 maj tar Ragnar Söderbergs stiftelse emot ansökningar från akademiskt unga forskare med redan uppvisad vetenskaplig skicklighet inom medicinska vetenskaper. Vid de tre senaste utlysningarna har stiftelsen fått in många ansökningar av mycket hög kvalitet. De senaste sju utvalda Ragnarforskarna presenteras löpande tills utlysningsperioden avslutas – först ut är Cristian Bellodi!

Cristian Bellodi undersöker hur centrala processer för genuttryck i cellen fungerar och hur de kan bidra till uppkomst av leukemi. Han studerar små icke-kodande RNA och deras roll när proteiner produceras i cellen. På sikt kan forskningen bidra till utveckling av ny diagnostik och behandling för vissa typer av leukemier.

Felaktig reglering av en vanligt förekommande icke-kodande nukleinsyramolekyl, så kallade H/ACA små RNA, framträder som ett allt vanligare inslag i blodcancrar. H/ACA små RNA binder till viktiga proteiner för att generera hundratals aktiva små partiklar (H/ACA små RNP) som har en viktig roll i de cellulära processer som avkodar genetisk information till proteiner. Ett av de huvudproteiner som H/ACA små RNA binder är muterat i svåra mänskliga syndrom som förknippas med hög risk för blodcancer. En viktig frågeställning är hur dysfunktion av H/ACA små RNP medverkar i cancerutveckling.

I detta projekt undersöks de mekanismer som genom felreglering av H/ACA små RNP försämrar den cellulära felsäkrande mekanism som är känd för att stoppa tillväxten av cancerceller, onkogen-inducerad senescens (OIS). Att undkomma OIS är ett avgörande steg i tumörutveckling. Mina preliminära data tyder på att H/ACA små RNP moduleras under OIS och reglerar produktionen av faktorer som ofta är förändrade i blodcancrar, associerade med hematopoetiska stamceller, som angriper äldre. Genom att använda innovativa genetiska verktyg avser jag klarlägga de mekanismer som genom defekta H/ACA små RNPs rubbar genuttryck i hematopoetiska stamceller vid leukemiutveckling.

Dessa studier kommer att ha bred klinisk relevans för upptäckten av nya diagnostiska verktyg och behandlingar för de blodcancervariationer som kännetecknas av dysfunktionella stamceller och som ofta ses hos äldre.