Förlängd progressionsfri överlevnad i myelom med Kyprolis en gång i veckan

Förlängd progressionsfri överlevnad i myelom med Kyprolis en gång i veckan

Kyprolis verkar genom att hämma aktiviteten hos proteasomer. När denna aktivitet blockeras störs cellens normala balans vilket leder till att cancerceller upphör att dela sig och genomgår apoptos, det som också kallas programmerad celldöd.

På EHA, Europas största blodcancerkongress som nu pågår i Stockholm, presenteras nya data från fas III-studien ARROW som visar att Kyprolis administrerat en gång i veckan, hälften så ofta jämfört med dagens rekommendation, ger statistiskt signifikant förlängd progressionsfri överlevnad vid recidiverande och refraktär myelomsjukdom. Säkerhetsprofilen är jämförbar med den för nuvarande rekommenderade behandling, två gånger i veckan.

– Dosering en gång i veckan blir både enklare och bekvämare samtidigt som patienterna får betydligt längre tid utan att sjukdomsläget förvärras, säger Hareth Nahi, överläkare vid Hematologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och en av Sveriges främsta myelomexperter.

Myelom är en form av cancer som utgår från benmärgen och som i Sverige drabbar cirka 600 personer per år. Sjukdomen kännetecknas av ett återkommande mönster av bättre och sämre perioder, remissioner och återfall. Eftersom bot inte är en möjlighet syftar behandlingen i första hand till att lindra symtom och, i möjligaste mån, bibehålla livskvaliteten.

Proteasomhämmaren Kyprolis har sedan godkännandet hösten 2015 kommit att spela en viktig roll i behandlingen av patienter som fått återfall i sin myelomsjukdom. I fas III-studien ARROW utvärderades effekt och säkerhet av Kyprolis 70 mg/m2 i kombination med dexametason administrerat en gång i veckan i jämförelse med Kyprolis 27 mg/m2 plus dexametason två gånger i veckan hos patienter med recidiverande och refraktär myelomsjukdom.

Vid the 23rd Congress of the European Hematology Association som just nu pågår i Stockholm presenteras en interimsanalys av ARROW-studien. Resultaten visar att Kyprolis 70 mg/m2 en gång i veckan förlänger den progressionsfria överlevnaden (PFS, Progression-Free Survival) med 3,6 månader jämfört med Kyprolis 27 mg/m2 två gånger i veckan. I den grupp som fick den högre dosen en gång i veckan var den progressionsfria överlevnaden median 11,2 månader mot 7,6 månader i jämförelsearmen.

– Varje dag utan återfall är värdefull för de här patienterna. I det här sammanhanget är 3,6 månader lång tid, säger Hareth Nahi som lett den svenska delen av ARROW-studien.

Hareth Nahi understryker också det positiva i att den nu aktuella analysen inte talar för någon negativ inverkan på säkerhetsprofilen trots att det är ett mycket potent läkemedel som nu ges i högre dosering. De vanligast rapporterade behandlingsorsakade biverkningarna (20 procent eller mer) i endera behandlingsarmen var anemi, diarré, trötthet, högt blodtryck, sömnlöshet och feber.

Vidare visar analysen att den totala svarsfrekvensen (ORR, Overall Response Rate) var högre hos patienter som behandlades med Kyprolis en gång i veckan, 62,9 procent jämfört med 40,8 procent för dem som behandlades två gånger per vecka. Dessutom uppvisade 7,1 procent av de patienter som behandlades med Kyprolis en gång i veckan så kallad komplett respons (CR, Complete Response) eller bättre vilket ska jämföras med 1,7 procent av de patienter som behandlades med Kyprolis två gånger per vecka.

Den nu aktuella interimsanalysen presenteras vid en muntlig session på lördagen av Maria-Victoria Mateos, MD, PhD och chef för myelomkliniken vid Hospital Universitario de Salamanca, Instituto Biosanitario de Salamanca (IBSAL) i Spanien, under rubriken Once-Weekly vs Twice-Weekly Carfilzomib Dosing Plus Dexamethasone in Patients with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma (RRMM): Results of the Randomized Phase 3 Study A.R.R.O.W.

Resultaten är också publicerade i The Lancet Oncology, Once weekly versus twice weekly carfilzomib dosing in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (A.R.R.O.W.): interim analysis results of a randomised, phase 3 study (Philippe Moreau, Maria-Victoria Mateos, James R Berenson, Katja Weisel, Antonio Lazzaro, Kevin Song, Meletios A Dimopoulos, Mei Huang, Anita Zahlten-Kumeli, A Keith Stewart)

Om fas III-studien A.R.R.O.W.
I studien A.R.R.O.W. (RAndomized, Open-label, Phase 3 Study in Subjects with Relapsed and Refractory Multiple Myeloma Receiving Carfilzomib in Combination with Dexamethasone, Comparing Once-Weekly versus Twice-weekly Carfilzomib Dosing)

studerades 478 patienter med recidiverande och refraktär myelomsjukdom som genomgått minst två och högst tre behandlingsregimer inkluderande bortezomib, en äldre proteasomhämmare, och ett immunmodulerande läkemedel (IMiD).

Patienterna i studien randomiserades till behandlas antingen:

  • en gång i veckan med Kyprolis (20 mg/m2 dag 1 i cykel 1, 70 mg/m2 dag 8 och 15 i cykel 1 och 70 mg/m2 på dag 1, 8 och 15 i efterföljande cykler) samt dexametason (40 mg)
    eller
  • två gånger i veckan med Kyprolis (20 mg/m2 dag 1 och 2 i cykel 1, 27 mg/m2 på dag 8, 9, 15 och 16 i cykel 1 och 27 mg/m2 dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16 i efterföljande cykler) samt dexametason (40 mg)

Prövningen genomfördes vid cirka 100 centra runtom i världen. Tre kliniker i Sverige inkluderade patienter i studien.