Förlängd överlevnad med Vectibix vid spridd tjocktarmscancer

ESMO 2016: Förlängd överlevnad med Vectibix vid spridd tjocktarmscancer – effekten särskilt tydlig hos patienter med tumör utgången från vänster sida av tjocktarmen

Tillägg av antikroppen Vectibix till cytostatika ger signifikant förbättrad total överlevnad vid spridd tjocktarmscancer hos patienter där tumören inte har muterad RAS-gen. Nya retrospektiva analyser som presenterats vid ESMO-kongressen som pågår i Köpenhamn visar att detta är extra tydligt för de patienter som har tumör som uppstått i vänster del av tjocktarmen.

– Det här är kunskap som förbättrar möjligheten att välja rätt behandling till rätt patient, säger Michael Grövdal, medicinsk rådgivare vid Amgen. Det är ett viktigt mål vid all cancerbehandling.

I Sverige diagnostiseras över 4 000 nya fall av tjocktarmscancer varje år. Det gör tjocktarmscancer till den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor och den fjärde vanligaste hos män. Om sjukdomen upptäcks tidigt kan patienten så gott som alltid botas genom operation, men vid spridd sjukdom är prognosen betydligt sämre. Varje år avlider uppemot 2 000 personer till följd av tjocktarmscancer.

De resultat som nu presenteras vid ESMO 2016 Congress, Europas största cancerkongress, gäller retrospektiva analyser av studier på patienter med spridd tjocktarmscancer (metastaserad kolorektalcancer, mCRC). Det är sedan tidigare känt att Vectibix (panitumumab) endast har effekt hos patienter där generna för KRAS och NRAS är omuterade (RAS wt – vildtyp). Hos dessa patienter visar de nya analyserna att effekten är särskilt tydlig hos patienter där primärtumören suttit på tjocktarmens vänstra sida.

Analysen av fas II-studien PEAK visade att patienter vänstersidig tumör och RAS wt som fick Vectibix i kombination med cytostatika (FOLFOX6), som första linjens behandling uppnådde i median 43,4 månaders total överlevnad (OS), en ökning med 11,4 månader jämfört med dem som fick samma typ av cytostatika i kombination med bevacizumab.

En analys av samma population i studien PRIME visade att Vectibix i kombination med cytostatika (FOLFOX4), förlängde den totala överlevnaden med 6,7 månader jämfört med enbart cytostatika.

Även den progressionsfria överlevnaden, alltså den tid under och efter behandling som patienten kan leva med sin sjukdom utan att den förvärras, förbättrades av Vectibix som tillägg till cytostatika för patienter med wt RAS och vänstersidig primärtumör i båda studierna. I PEAK-studien gav Vectibix plus cytostatika en progressionsfri överlevnad på 14,6 månader i median, en ökning med 3,1 månader jämfört med cytostatika plus bevacizumab. I PRIME-studien gav Vectibix som tillägg till cytostatika en progressionsfri överlevnad på 12,9 månader, vilket innebär en ökning med 3,7 månader jämfört med behandling med enbart cytostatika.

Tumörens placering viktig för prognosen
– Utöver att visa på starka överlevnadsdata bidrar dessa analyser med värdefulla insikter i betydelsen av vilken sida av tjocktarmen primärtumören är utgången från, säger Michael Grövdal.

I de nu aktuella analyserna hade cirka 80 procent av tumörerna sitt ursprung i den vänstra delen av i tjocktarmen. Det är känt sedan tidigare att primärtumörens placering har betydelse för sjukdomsutveckling och prognos och att högersidig primärtumör i dagsläget är svårare att behandla. Också en del patienter med högersidig RAS wt cancer svarade på Vectibix i kombination med cytostatika och en större andel som fick tillägg av Vectibix uppnådde krympning av tumören än de som fick cytostatika med eller utan bevacizumab. Resultaten för gruppen med högersidig tumör var dock mycket mer osäkra och i nuläget kan inga definitiva slutsatser dras ifråga om möjligheten att differentiera behandlingsregimer för patienter med högersidig tumör.

– Vilken sida primärtumören uppträder på skulle därmed kunna användas som en surrogatmarkör för tumörbiologi och mutationsbelastning och ha potential att ge värdefull information för val av behandling för patienter med spridd tjocktarmscancer, säger Michael Grövdal.

Ytterligare information om de retrospektiva analyserna finns i ESMO Abstract #89P, Primary tumor sidedness impacts on prognosis and treatment outcome: results from three randomized studies of panitumumab plus chemotherapy versus chemotherapy or chemotherapy plus bevacizumab in 1st and 2nd line RAS/BRAF WT mCRC.

Vectibix (panitumumab) är en rekombinant, helt human IgG2 monoklonal antikropp som binder med hög affinitet och specificitet till EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor). Vectibix är godkänt i Europa för behandling av vuxna patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC) av RAS vildtyp:

som första linjens behandling i kombination med FOLFOX eller FOLFIRI.
som andra linjens behandling i kombination med FOLFIRI för patienter som har fått fluoropyrimidinbaserad kemoterapi (exklusive irinotekan) som första linjens behandling.
som monoterapi efter behandlingssvikt med kemoterapiregimer innehållande fluoropyrimidin, oxaliplatin och irinotekan.