Förlängd överlevnad med Blincyto – leukemistudie avbryts i förtid

Förlängd överlevnad med Blincyto – leukemistudie avbryts i förtid
Leukemiläkemedlet Blincyto ger förbättrad total överlevnad jämfört med standardbehandling med cellgifter vid refraktär eller recidiverande akut lymfatisk leukemi. Det visar en interimsanalys av fas III-studien TOWER som nu stoppas i förtid då det primära effektmåttet nåtts.

– Det här är första gången man kunnat visa på en överlevnadsfördel med immunterapi för den här patientgruppen, säger Per Bernell, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

För några månader sedan godkände EU-kommissionen Blincyto (blinatumomab) för behandling av akut lymfatisk leukemi, ALL, hos patienter som fått återfall eller inte längre är hjälpta av behandling med cellgifter. Det europeiska godkännandet föregicks av ett expressförfarande i USA där läkemedelsmyndigheten FDA, med hänvisning till de trängande medicinska behoven av effektiv behandling vid recidiverande/refraktär ALL, godkände Blincyto baserat på preliminära kliniska data. I samband med godkännandet ställde FDA krav på att en studie skulle genomföras för att verifiera att Blincyto ger förbättrad överlevnad vid R/R ALL.

Primära effektmåttet uppnått
I fas III-studien TOWER lottades patienter till behandling med antingen Blincyto eller standardbehandling med cellgifter. Vid en på förhand bestämd interimsanalys kunde den oberoende övervakningskommittén konstatera att det primära effektmåttet, total överlevnad, redan uppnåtts varför man rekommenderade att TOWER-studien skulle avbrytas i förtid vilket nu också skett.

– Det är ett glädjande besked, och med tanke på de lovande forskningsresultat som presenterats i olika sammanhang, nu senast på den stora blodcancerkongressen ASH, kan jag inte påstå att detta kommer som en överraskning, säger Per Bernell som noga följer utvecklingen på det hematologiska området.

De sekundära effektmåtten i TOWER inkluderar komplett remission, varaktighet av komplett remission och säkerhet. Interimsdata kommer att presenteras vid en framtida vetenskaplig kongress.

Blincyto – en ny typ av immunterapi
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en central roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos patienter med B-ALL CD-19. Blincyto kopplar således ihop leukemicellen med T-cellen och på så sätt stimuleras T-cellerna att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.

Kort om fas III-studien TOWER
TOWER är en randomiserad, öppen fas III-studie som syftar till att utvärdera effekten av den bispecifika antikroppen Blincyto (blinatumomab) hos vuxna patienter med Philadelphiakromosomnegativ B-prekursor ALL (B-ALL). Patienterna randomiserades 2:1 till att behandling med antingen Blincyto eller standardbehandling med kemoterapi (prövarens val av fyra cytostatikaregimer). Det primära effektmåttet var total överlevnad (OS = Overall Survival). Sekundära effektmått var bland annat antal patienter som uppnår fullständig remission (CR) inom 12 veckor från behandlingsstart, varaktighet av CR, andel patienter som uppnådde remission med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) och säkerhet. De sekundära effektmåtten analyseras nu och interimsdata kommer att presenteras vid en framtida vetenskaplig kongress.

TOWER-studien startades i januari 2015 för att bekräfta de fas II-data som låg till grund för såväl det europeiska godkännandet som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s accelererade godkännandeförfarande:

Resultaten av Study ‘206 har publicerats i Journal of Clinical Oncology: Phase II Trial of the Anti-CD19 Bispecific T Cell–Engager Blinatumomab Shows Hematologic and Molecular Remissions in Patients With Relapsed or Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

Resultaten av Study ‘211 har publicerats i the Lancet: Safety and activity of blinatumomab for adult patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study

De allvarligaste biverkningarna som förekom i studierna var infektioner (31,7 procent), neurologiska händelser (16,4 procent), neutropeni/febril neutropeni (15,3 procent), cytokinfrisättningssyndrom (0,5 procent) och tumörlyssyndrom (0,5 procent). De biverkningar som observerades i TOWER-studien var i linje med den tidigare kända säkerhetsprofilen. För mer uttömmande säkerhetsinformation, se internationellt pressmeddelande (på engelska).

För ytterligare information, kontakta:
Anna Björlin, kommunikationschef Amgen, tel: 073-835 40 90