Förlängd överlevnad för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy jämfört med kemoterapi hos patienter med avancerad NSCLC

Bristol-Myers Squibb presenterar finala resultat från CheckMate -227 del 1 som visar förlängd överlevnad för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy jämfört med kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

  • Opdivo i kombination med lågdos Yervoy visar långtidsöverlevnad hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck.
  • Mediantiden för responsduration hos patienter behandlade med Opdivo i kombination med lågdos Yervoy var nästan fyra gånger längre än vid behandling med kemoterapi, oavsett PD-L1-uttrycket.
  • Icke-småcellig lungcancer är den tredje tumörtypen för vilken kombinationen av Opdivo och Yervoy har visat en överlevnadsvinst i en fas III-studie.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar resultat från del 1 av fas III-studien CheckMate-227. Studien utvärderar kombinationen Opdivo (nivolumab) och lågdos Yervoy (ipilimumab) som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy uppnådde en av studiens primära effektmått, total överlevnad (OS), jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 ≥1% (HR 0,79; 97,72% konfidensintervall (KI): 0,65 till 0,96). Dessutom, i en explorativ analys, visades en förlängd total överlevnad hos patienter med PD-L1 <1% som behandlats med kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (HR 0,62; 95% KI: 0,48 till 0,78). Tvåårsöverlevnaden för patienter som fick kombinationsbehandlingen var 40 procent, både för de vars tumörer uttryckte ≥1% PD-L1 och för de vars tumörer uttryckte <1% PD-L1. I kontrollarmen som fick kemoterapi var 2-årsöverlevnaden 33 procent respektive 23 procent.

Detta är första gången en immunonkologisk kombinationsbehandling har visat en fördel i total överlevnad jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer i en fas 3 studie. Resultaten från CheckMate -227 presenterades på ”Presidential Symposium” under den europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) 2019 i Barcelona, Spanien (#LBA4_PR) den 28 september och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i kombination med lågdos Yervoy var likvärdig med vad som rapporterats i tidigare studier med denna kombinationsbehandling för icke-småcellig lungcancer och inga nya säkerhetssignaler observerades.

Efter ett minimum av 29,3 månaders uppföljning sågs en nästan fyra gånger längre responsduration, hos patienter som behandlats med Opdivo i kombination med lågdos Yervoy jämfört med patienter som behandlats med kemoterapi, oavsett PD-L1-uttryck. Hos patienter med PD-L1-uttryck ≥1% var den objektiva responsfrekvensen 35,9 procent (95% KI, 31,1 till 40,8) för kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (5,8 procent kompletta responser) jämfört med en objektiv responsfrekvens på 30,0 procent (95% KI, 25,5 till 34,7) med kemoterapi (1,8% kompletta responser). Mediantiden för responsduration (DoR) var 23,2 månader för patienter som fått kombinationsbehandlingen jämfört med 6,2 månader för patienter som behandlats med kemoterapi. Hos patienter med PD-L1-uttyck <1% var den objektiva responsfrekvensen 27,3 procent (95% Kl, 30,7 till 45,4) för kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy (2,1% kompletta responser) jämfört med 23,1 procent (95% Kl, 17,3 till 29,8) med kemoterapi (1,1% kompletta responser). Mediantiden för responsduration (DoR) var 18 månader för studiearmen med kombinationsbehandling jämfört med 4.8 månader för studiearmen med kemoterapi.

– Resultaten från del 1 av fas III studien CheckMate-227 innebär att Opdivo och Yervoy är den första immunonkologiska kombinationsbehandling som har visat förlängd överlevnad jämfört med kemoterapi, vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer. Dessa data ska läggas till de redan presenterade långtidsresultat som visat på fördelen med kombinationen Opdivo och Yervoy i första linjen jämfört med standardbehandling vid malignt melanom och njurcellscancer. Vi ser fram emot att dela dessa resultat med regulatoriska myndigheter och att fortsätta vår forskning för att öka förståelsen för hur dessa kombinationsbehandlingar bäst kan komma cancerpatienter till del, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -227

CheckMate -227 är en öppen fas III-studie som utvärderar Opdivo-baserade regimer jämfört med platinumbaserad dubbelkemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av icke-skivepitel- och skivepitelhistologi:

  • Del 1a: Opdivo i kombination med lågdos Yervoy, eller Opdivo som monoterapi, jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer uttrycker PD-L1.
  • Del 1b: Opdivo i kombination med lågdos Yervoy, eller Opdivo i kombination med kemoterapi, jämfört med kemoterapi hos patienter vars tumörer inte uttrycker PD-L1.
  • Del 2: Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med kemoterapi hos patienter med NSCLC oavsett PD-L1-uttryck.

Del 1 av studien har två co-primära effektmått för Opdivo i kombination med Yervoy (jämfört med kemoterapi): total överlevnad (OS) hos patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 (bedömt hos patienter inskrivna i del 1a), och progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB ≥10 mut/Mb) oavsett PD-L1-uttryck (bedömt hos patienter inskrivna i del 1a och 1b). Del 1 av studien uppnådde båda de co-primära effektmåtten PFS för Opdivo och lågdos Yervoy i kombination jämfört med kemoterapi hos patienter med tumörer med hög mutationsbörda (TMB ≥10 mut/Mb) oavsett PD-L1-uttryck. En förlängd totalöverlevnad uppnåddes för patienter som behandlats med kombinationen Opdivo och lågdos Yervoy eller Opdivo som monoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttryckte PD-L1- ≥1%. Del 2 av studien uppnådde inte det primära effektmåttet total överlevnad (OS) för Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer.