Fördel Giotrif när läkemedel jämfördes vid behandling av lungcancer

​Fördel Giotrif när läkemedel jämfördes vid behandling av lungcancer

Resultaten av den globala lungcancerstudien LUX-Lung 7 visade att patienter som behandlades med Giotrif (afatinib) minskade risken för att tumören skulle växa (progrediera) med 27 procent jämfört med dem som fick Iressa (gefitinib).

I LUX-Lung 7 studien deltog 319 patienter med avancerat adenokarcinom, vilka alla hade en så kallad ”vanlig” EGFR-mutation. De behandlades med Giotrif eller Iressa som båda är läkemedel som specifikt riktar sig mot tumörer med EGFR-mutationer.

LUX-Lung 7 ingår i ett omfattande globalt kliniskt forskningsprogram som drivs av Boehringer Ingelheim och resultaten presenterades nyligen vid ESMO-Asia-konferensen i Singapore.

Studien LUX-Lung 7 visade att patienter som behandlades med Giotrif minskade risken för att tumören skulle växa (progrediera) med 27 procent (p=0.0165), jämfört med dem som fick Iressa.

Förbättringen av progressionsfri överlevnad blev mer uttalad över tiden, då resultaten visade att efter 18 månader var 27 procent av dem som behandlades med Giotrif fria från tumörtillväxt mot 15 procent för Iressa (p=0.0176). Efter 24 månader var skillnaden 18 respektive 8 procent (p=0.0184).

Signifikant fler patienter som behandlades med Giotrif hade en även en klinisk meningsfull minskning av tumörstorleken (objektiv respons) jämfört med patienter som behandlades med Iressa (70 procent vs 56 procent, p=0.0083).

Biverkningarna som rapporterades i studien stämmer väl överens med de sedan tidigare kända biverkningsprofilerna av de båda läkemedlen och är i allmänhet hanterbara. Antalet patienter som behövde avbryta behandlingen på grund av biverkningar var likvärdiga (6,3 procent) för både Giotrif och Iressa.

– Resultaten från LUX-Lung 7 studien visade att Giotrif kan vara ett bättre behandlingsalternativ jämfört med Iressa vid en speciell form av lungcancer, så kallad EGFR-muterad lungcancer. Det är glädjande att det nu finns en jämförande undersökning mellan olika behandlingsalternativ. Tidigare har vi vetat att dessa läkemedel fungerar bättre än cytostatika men inte om det varit någon skillnad mellan läkemedlen. Giotrif visade sig vara ett bättre alternativ för denna patientgrupp både när det gäller behandlingstid för hur länge läkemedlet har effekt, men det gick även att visa att biverkningarna inte var svårare för Giotrif vilket vi tidigare befarat. Med dosjustering kan de flesta patienterna tolerera behandling med Giotrif, säger Ronny Öhman, överläkare, lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus och svensk huvudprövare i studien.

EGFR-positiv lungcancer

Mellan 10 och 15 procent av patienterna med adenokarcinom, den vanligaste formen av icke småcellig lungcancer, bär på någon mutation (avvikelse) i EGFR-genen. Mutationen i EGFR orsakar en ökad aktivitet av tyrosinkinas som resulterar i ökad cellväxt och att tumören kan sprida sig till andra organ i kroppen (metastasera). Giotrif och Iressa är båda tyrosinkinashämmare (TKI’s).