Fler patologer och nya arbetssätt för kortare väntetider

Den medicinska utvecklingen ställer ökade krav på avancerad cancerdiagnostik och stöd för behandling. Nu startar ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi för att möta behovet av kompetens, resurser och forskning med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt.

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska bidra till en jämlik, patientsäker och effektiv vård med kortare väntetider i cancervården. Ytterligare åtta ST-tjänster inom patologi ska inrättas.

Idag råder det stor brist på patologer och cytologer som kan utföra detta arbete. Det innebär bland annat risk för förseningar av diagnos och behandling av cancersjukdomar. Det råder även brist på andra kompetenser som exempelvis biomedicinska analytiker och obduktionstekniker. Regeringens satsning på kortare väntetider inom cancervården med standardiserade vårdförlopp ställer också högre krav på snabba svar från patologer och cytologer.

Målet med det regionala samarbetet är en säkerställd kompetensförsörjning, bättre användning av resurser och utökad forskning och utveckling.

– I såväl den regionala cancerplanen som i planen för framtidens hälso- och sjukvård betonas vikten av en lättillgänglig och effektiv diagnostisk service för att patientens vårdkedja ska fungera så bra som möjligt, säger Anna Nergårdh, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Uppdrag

Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi ska:

Samordna regionens arbete med att utveckla en lättillgänglig och avancerad diagnostisk service
Bilda nätverk för att bättre tillvarata den samlade kompetensen regionalt med hjälp av digitalt stödSäkerställa tillgången på 30 stycken ST-tjänster för patologer årligen mot nuvarande 22 i samarbete med alla laboratorieverksamheter
Verka för task-shifting, det vill säga att vissa uppgifter utförs av andra kompetenser än brukligt
Fungera som kunskapsbank och driva forskning, utveckling och utbildning inom diagnostisk service samt verka för ökat antal kvalitativa obduktioner
Start efter sommaren

Beräknad start är efter sommaren 2015. Det ska bli ett sexårigt projekt som kan fungera som modell för andra bristspecialiteter inom sjukvården. Centret ska verka på uppdrag av Stockholms läns landsting och drivas av Karolinska Universitetslaboratoriet samt samverka med övriga laboratorieleverantörer.

Beslut fattades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 juni 2015.