Fler cancerpatienter föreslås få vård dagtid

Fler cancerpatienter föreslås få vård dagtid

Fler cancerpatienter på Akademiska sjukhuset ska erbjudas vård och behandling inom dagsjukvård. Enligt ett förslag ska en ny onkologisk dagvårdsavdelning inrättas i april, genom att omvandla en slutenvårdsavdelning. Syftet är att kunna erbjuda en god och jämlik cancervård och en god arbetsmiljö med befintliga resurser och personal.
– Genom att öka andelen dagvård kan vi använda personalen på bästa sätt och samtidigt erbjuda bästa möjliga vård med befintliga resurser, säger Hans Hägglund, verksamhetschef för Blod- och tumörsjukdomar.

Bakgrunden till den föreslagna förändringen är, enligt Hans Hägglund, att möjligheterna till tidig diagnos och behandling vid cancersjukdom blir allt bättre. Likaså att nya behandlingar och läkemedel ökar möjligheterna att vårda och behandla patienter inom ramen för dagvård. I likhet med andra sjukhus och andra onkologkliniker har onkologen sjuksköterskebrist som ofta tvingar verksamheten att stänga vissa vårdplatser.

Enligt förslaget ska en ny dagvårdsavdelning inrättas för bedömning och omhändertagande av akut sjuka patienter och patienter som idag vårdas inneliggande med korta vårdtider, patienter för vilka vård och behandling dagtid kan vara ett alternativ. Utöver förändrade vårdflöden ser man också över nya arbetssätt och rutiner för till exempel inläggning och koordination mellan avdelningar.

En viktig effekt av förändringen är att varje vårdlag förväntas vårda färre patienter. Tanken är att viss personal ska rotera mellan den nya dagvårdsavdelningen och de två slutenvårdsavdelningarna vilket öppnar för schemalösningar som bedöms attraktiva för många och kan bidra till en förbättrad bra arbetsmiljö.

– Förändringen till dagvård berör framförallt patienter som kommer in med ett akut vårdbehov eller patienter som idag vårdas med korta vårdtider, till exempel för snabbutredningar, vätske- eller näringsdropp alternativt de som ska förberedas för kortare strålbehandling till exempel så kallad brachyterapi, fortsätter Hans Hägglund.

Genom förändringen separeras inflödet av cancerpatienter som söker akut från de som kommer in för planerad utredning och behandling. Genom att akuta fall primärt omhändertas på den nya dagvårdsavdelningen minskar belastningen och effektiviteten ökar i andra delar av verksamheten.

Detaljplaneringen fortsätter nu och innan slutgiltiga beslut tas genomför verksamheten nödvändiga risk- och konsekvensbedömningar som är viktiga delar av beslutsunderlagen.

Kontaktperson:
Hans Hägglund, verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar, telefon: 076-721 20 20,
e-post: hans.hagglund@akademiska.se

FAKTA: Ny onkologisk dagvårdsavdelning

Från och med 3 april föreslås att en onkologisk slutenvårdsavdelning omvandlas till en dagvårdsavdelning där man framförallt ska omhänderta akut sjuka cancerpatienter.
Definitivt beslut tas efter det att verksamheten gjort en risk- och konsekvensanalys och samverkan med fackliga organisationer har skett.
Förändringen innebär att antalet slutenvårdsplatser minskar med 12 samtidigt som en ny dagvårdsavdelning öppnas med 8 platser. Totalt kommer det att finnas 40 slutenvårdsplatser jämfört med 52 idag. Idag är 10 vårdplatser stängda på grund av sjuksköterskebrist.
Öppenvården drivs som tidigare vidare med två mottagningar (Onkolog- och Onkologisk Endokrinologi) och en onkologisk dagavdelning.