Femårsöverlevnad för Opdivo vid behandling av patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer

Femårsöverlevnad för Opdivo vid behandling av patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer

Resultaten från en poolad analys, den hittills längsta uppföljningen av överlevnad från randomiserade fas III-studier av en immunonkologisk behandling hos patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer, visar att fem gånger så många patienter som fått Opdivo (13,4%) lever fem år efter att de påbörjat behandling. Dessa resultat jämfördes med behandling med docetaxel, där 2,6 procent av patienterna levde efter fem år.

Bristol-Myers Squibb (BMS) presenterar poolade långtidsresultat avseende effekt och säkerhet från de två fas III-studierna CheckMate -017 och CheckMate -057. I dessa studier har Opdivo (nivolumab) utvärderats som behandling av patienter med tidigare behandlad metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Efter fem år visades en fortsatt fördel i totalöverlevnad (OS) där 13,4 procent av patienterna som behandladats med Opdivo levde, jämfört med 2,6 procent av de patienter som behandlats med docetaxel. Denna fördel avseende totalöverlevnad (OS) för patienter som behandlats med Opdivo sågs hos alla subgrupper i de två studierna.

– CheckMate -017 och -057 är de första fas III-studierna som visar på femårsöverlevnad vid behandling med en PD1-hämmare hos tidigare behandlade patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer. Flera medicinska genombrott, bland annat immunterapi, har bidragit till att lungcancer blivit en kronisk sjukdom för allt fler patienter. Dessa första femårsdata är mycket glädjande, inte minst då studierna visat effekt oavsett tumörens så kallade PD-L1-uttryck, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus.

Opdivos säkerhetsprofil var likvärdig med vad som tidigare rapporterats vid andra linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Inga nya säkerhetssignaler förekom vid denna längre uppföljning. Endast två av de totalt 70 patienter som fortfarande var med i de två studierna, upplevde en ny behandlingsrelaterad biverkan mellan tredje och fjärde året, och inga nya rapporterades mellan år fyra och fem av de 55 patienter som då fortfarande deltog i de två studierna.

Hos patienter med en objektiv responsfrekvens vid behandling med Opdivo visade 32,2 procent en fortsatt respons efter fem år, jämfört med noll procent hos de patienter som behandlats med docetaxel. Mediantiden för responsduration, den tid under vilken ett läkemedel utövar sin effekt, var 19,9 månader för patienter som behandlats med Opdivo jämfört med 5,6 månader för docetaxel.

– Opdivo blev godkänt som andra linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA 2015. Innan dess var femårsöverlevnaden mindre än fem procent med standardbehandlingen i form av kemoterapi. Idag har Opdivo kommit att bli ett viktigt behandlingsalternativ för denna patientgrupp. Långtidsresultaten avseende överlevnad från dessa två studier på en stor patientpopulation ger ytterligare stöd för det varaktiga behandlingssvar som Opdivo-baserade regimer visat inom en rad tumörtyper och behandlingslinjer, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Denna poolade analys, den hittills längsta uppföljningen av överlevnad från randomiserade fas III-studier av en immunonkologisk behandling hos tidigare behandlade patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC), presenterades muntligen (OA14.04) på den 20:e världskonferensen om lungcancer (World Conference on Lung Cancer – WCLC) i Barcelona, Spanien. Konferensen arrangeras av IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer).

Om analysen

Den poolade analysen av de två randomiserade fas III-studierna CheckMate -017 och CheckMate -057, genomfördes för att utvärdera den långsiktiga effekten och säkerheten av behandling med Opdivo i en stor population av patienter (n=854) med tidigare behandlad metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) oavsett histologi. Denna poolade femårsanalys är den hittills längsta uppföljningen av överlevnad från randomiserade fas III-studier av en immunonkologisk behandling hos patienter med tidigare behandlade patienter med metastaserande icke-småcellig lungcancer, och ger insikt om Opdivos respons och sjukdomskontroll avseende totalöverlevnad (OS). Patienterna i båda studierna upplevde sjukdomsprogression under eller efter platinumbaserad kemoterapi givet som första linjens behandling. Patienterna randomiserades enligt 1:1 till att få antingen Opdivo 3 mg/kg varannan vecka alternativt docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka, tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Efter den första primära analysen kunde patienter som fått docetaxel erbjudas Opdivo (cross-over) om behandling med docetaxel inte längre gav effekt. Primärt effektmått i båda studierna var totalöverlevnad (OS).