FDA godkänner ribociclib mot spridd bröstcancer

FDA godkänner ribociclib mot spridd bröstcancer

USA:s läkemedelsmyndighet, FDA, har godkänt ribociclib i kombination med hormonhämmande läkemedel som första linjens behandling mot spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet. Godkännandet bygger på resultat från fas III-studien MONALEESA-2 där tillägg med ribociclib gav signifikant bättre progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling med hormonhämmande läkemedel.

Resultatet från MONALEESA-2 visar att kombinationen ribociclib-letrozol minskar risken för sjukdomsprogression eller död med 44 procent jämfört med patienter som behandlades med enbart letrozol1. En analys av studien efter ytterligare elva månaders uppföljning visar att det tog i median 25,3 månader innan sjukdomen förvärrades hos patienter som behandlats med ribociclib i kombination med letrozol medan motsvarande tid för gruppen som enbart behandlades med letrozol var 16 månader2. Behandlingen gavs till patienter med HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer vilket utgör ca 80 procent av alla nya bröstcancerfall och således är den klart vanligaste formen av bröstcancer.

–Det här är en nyhet som skänker nytt hopp för kvinnor med spridd bröstcancer och bekräftar att kombinationen CDK4/6-hämmare som ribociclib och hormonhämmande läkemedel kommer att ha en viktig plats i första linjens behandlingar mot den vanliga hormonkänsliga och HER2-negativa bröstcancern i de fall tumören har spridit sig i kroppen, säger Henrik Lindman, docent och onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av prövarna i studien.

Resultaten visar också att metastaserna minskade (overall response rate) för 53 procent i gruppen som fått ribociclib i kombination med hormonhämmande läkemedel jämfört med 37 procent av den patientgrupp som bara fått hormonhämmande läkemedel¹,3. Behandlingsnyttan kunde ses oavsett antal organ/lokalisationer i kroppen där patienten utvecklat metastaser¹,3.

Om ribociclib

Kisqali är en tablett som tas en gång om dagen 600 mg (tre 200 mg tabletter) i tre veckor följt av en veckas uppehåll. Behandlingen kombineras med hormonhämmande behandling i form av en aromatas-inhibitor som tas dagligen utan uppehåll1.

Ribociclib tillhör en ny klass läkemedel som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 med förbättrad precision kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat3.

Ribociclib har utvecklats av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) i samarbete med Astex Pharmaceuticals.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med ribociclib (incidens ≥ 20%) är neutropeni, illamående, trötthet (fatigue), diarré, leukopeni, alopecia (håravfall), kräkningar, förstoppning, huvudvärk och ryggsmärta1.

Om prövningsprogrammet MONALEESA

MONALEESA-2 (Mammary ONcology Assessment of LEE011’s Efficacy and SAfety) är en fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad registreringsstudie och omfattar 668 kvinnor vid 223 prövningscentra runt om i världen. I Sverige har sex olika centra deltagit. Patienterna som ingår i studien har alla diagnostiserats med spridd HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer efter klimakteriet och har inte fått någon tidigare behandling för sin spridda sjukdom3.

De 668 patienterna i studien fördelades i två lika stora grupper, 1:1, och fördelades jämnt med avseende på förekomsten av lever- och/eller lungmetastaser. Patienterna fick en daglig dos med 600 mg ribociclib i tre veckor följt av en veckas uppehåll, eller placebo, i kombination med 2,5 mg letrozol per dag.

Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad4, och de sekundära effektmåtten var överlevnad (OS), tumörsvarsfrekvens (ORR), klinisk fördel, hälsorelaterad livskvalitet och tolerabilitet3.

I det kliniska prövningsprogrammet MONALEESA ingår förutom MONALEESA-2 också de två fas III-studierna MONALEESA-3 och MONALEESA-7, där ribociclib utvärderas tillsammans med olika kombinationer av hormonhämmande läkemedel i flera olika patientgrupper med spridd HR-positiv /HER2-negativ bröstcancer, däribland yngre kvinnor som inte genomgått klimaktieriet4-5.

References

1. Ribociclib Prescribing information. East Hanover, New Jersey, USA: Novartis Pharmaceuticals Corporation; March 2016.

2. Novartis Data on File

3. Hortobagyi G. N. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer.N engl j med 375;18, 2016

4. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02422615

5. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02278120