FDA godkänner nivolumab för behandling av patienter med tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkänner nivolumab som behandling för patienter med tidigare behandlad metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

  • Nivolumab är den första och enda immunonkologiska behandling som har bevisats förlänga överlevnaden för patienter som genomgått en annan tidigare behandling
  • Studien CheckMate-017 visade förbättrad totalöverlevnad hos patienter som tidigare behandlats för icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp

(Stockholm, 30 mars, 2015) – Bristol-Myers Squibb meddelar att den Amerikanska Läkemedelsmydigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) har godkänt nivolumab, för intravenöst bruk, som behandling för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp som progredierat under eller efter platinabaserad kemoterapi. Nivolumab är den första och enda PD-1 (Programmed death receptor -1) behandling som visat effekt på totalöverlevnad hos tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Nivolumab visar signifikant bättre totalöverlevnad (OS) jämfört med docetaxel, med en minskning av risken för dödsfall med 41 % (riskkvot: 0,59 [95 % CI: 0,44, 0,79; p = 0,00025]), i en fördefinierad interimsanalys av fas III-studien CheckMate -017. Medianöverlevnaden var 9,2 månader i nivolumabgruppen (95 % CI: 7,3, 13,3) och 6 månader i docetaxelgruppen (95 % CI: 5,1, 7,3).

”Bristol-Myers Squibb har som mål att hjälpa patienter som lider av lungcancer, och vi är glada över att kunna erbjuda nivolumab som första immunonkologiska behandling för patienter som tidigare behandlats för metastaserad icke-småcelliglungcancer av skivepiteltyp på den amerikanska marknaden”, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige. ”Eftersom lungcancer är en av de vanligaste diagnostiserade cancertyperna, med hög dödlighet, finns det ett stort behov av behandlingar som förlänger överlevnaden. Vi är tacksamma gentemot de många patienter och vårdgivare som samarbetar med oss för att utveckla en ny behandling som har potential att adressera det stora medicinska behovet”

Det här godkännandet är det andra under en tremånadersperiodför nivolumab i USA, och det är baserat på resultaten av studierna CheckMate -017 och CheckMate -063.

Följande immunmedierade biverkningar finns rapporterade med nivolumab: pneumonit, kolit, hepatit, nefrit och nedsatt njurfunktion, hypotyreos och hypertyreos. Andra biverkningar; embryofetal toxicitet. Se viktig säkerhetsinformation i säkerhetsprofilen nedan.

Signifikant förbättrad överlevnad jämfört med standardbehandling i en klinisk fas III-studie

CheckMate -017 var en öppen, randomiserad, multinationell, multicenter, klinisk fas III-studie, med syfte att utvärdera nivolumab (3 mg/kg intravenöst administrerad under 60 minuter varannan vecka) (n = 135) jämfört med standardbehandling bestående av docetaxel (75 mg/m2 intravenöst var 3:e vecka) (n = 137), på patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp som progredierat under eller efter tidigare platinabaserad kemoterapi. Denna studie inkluderade patienter oavsett deras PD-L1- (programmed death ligand-1) status. Det primära effektmåttet i denna studie var totalöverlevnad (OS).

I januari 2015 stoppades studien utifrån en bedömning genomförd av den oberoende dataövervakningskommittén (Data Monitoring Committee, DMC), som drog slutsatsen att studien mött sitt effektmått då den visat på förbättrad totalöverlevnad hos patienter som fått nivolumab jämfört med patienter som fått docetaxel. Den på förhand planerade interimsanalysen utfördes när 199 händelser (86 % av det planerade antalet fall för slutanalysen) observerades (86 i nivolumabgruppen och 113 i gruppen med docetaxel).

Nivolumab är den enda monoterapi under de senaste 15 åren som är godkänd av FDA med signifikant förbättrad totalöverlevnad jämfört med standardbehandling av tidigare behandlad, metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Medianöverlevnaden (OS) var 9,2 månader i nivolumabgruppen (95 % CI: 7,3, 13,3) och 6 månader i docetaxelgruppen (95 % CI: 5,1, 7,3). Riskkvoten (hazard ratio) var 0,59 (95 % CI: 0,44, 0,79; p = 0,00025). Denna riskkvot kan översättas till en minskning av risken för dödsfall med 41 % vid behandling med nivolumab jämfört med docetaxel.

”Vid avancerad lungcancer av skivepiteltyp har vi hittills endast kunnat behandla med cytostatika. FDAs godkännande av nivolumab i USA introducerar en helt ny behandlingsform för tidigare behandlade patienter med denna tumörform”, säger Karl Kölbeck, överläkare vid lungmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. ”Denna milstolpe breddar möjligheterna till behandling vid en mycket svår tumörform för amerikanska patienter och inger hopp om en betydelsefull plats för immunonkologiska behandlingar i framtiden även för patienter i Sverige”

Om CheckMate -063-studien och nivolumabs säkerhetsprofil

Säkerhetsprofilen för nivolumab gällande icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp etablerades under CheckMate -063, en fas II enarmad, öppen, multinationell, multicenterstudie där nivolumab administrerades som monoterapi för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp som progredierat efter platinabaserad behandling och åtminstone ytterligare en systemisk behandling (n = 117). Patienterna fick 3 mg/kg nivolumab intravenöst administrerat under 60 minuter varannan vecka. Studien inkluderade patienter oavsett av PD-L1-status. De vanligaste biverkningarna (som rapporterats i ≥20 % av patienterna) var trötthet (50 %), dyspné (38 %), muskuloskeletal smärta (36 %), minskad aptit (35 %), hosta (32 %), illamående (29 %), och förstoppning (24 %). Allvarliga biverkningar inträffade hos 59 % av patienterna som fick nivolumab. De vanligaste allvarliga biverkningar som rapporterats i ≥2% av patienterna var dyspné, lunginflammation, kronisk obstruktiv lungsjukdom exacerbation, pneumonit, hyperkalcemi, pleurautgjutning, hemoptys, och smärta. Nivolumab avbröts på grund av biverkningar hos 27 % av patienterna. Tjugonio procent av patienterna som fick nivolumab hade en läkemedelsfördröjning till följd av biverkningar.

Uppföljningstiden för alla patienter i studien var minst 10 månader. Den bekräftade objektiva svarsfrekvensen (ORR), tillika studiens primära effektmått, var 15 % (17/117) (95 % KI = 9, 22) varav alla var partiella responser. Mediantiden för erhållet behandlingssvar var 3,3 månader (intervall: 1,7 – 8,8 månader) efter påbörjad behandling med nivolumab. Sjuttiosex procent av de som svarade på nivolumab (13/17 patienter) hade ett pågående behandlingssvar med en varaktighet som sträckte sig från 1,9+ till 11,5+ månader. Tio av dessa 17 (59 %) patienter hade ett bestående svar på 6 månader eller längre.