FDA ger klartecken till klinisk studie – ny läkemedelskandidat svälter ut cancerceller

Vivolux AB, ett läkemedelsbolag inriktat på cancerterapi, meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, gett sitt godkännande att VLX600 får användas i en klinisk fas I/II-studie. Läkemedelskandidaten VLX600 som nyligen publicerats i Nature Communications är ett av bolagets lovande projekt. Bolagets forskare har upptäckt en ny måltavla för cancerläkemedel. Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller som återfinns i syre- och näringsfattiga delar av solida tumörer, celler som traditionell cancerbehandling inte kommer åt.

Studien kommer att genomföras i samarbete med Mayo Clinic Cancer Center i USA. Målet är att bestämma lämplig patientdos för kommande studier. VLX600 är designad för att öka behandlingseffektiviteten vid strålbehandling och vid traditionell kemoterapi.

I solida tumörer finns områden med bristande kärlförsörjning, där cancercellerna delar sig långsammare, då de har brist på både syre och näring. Cancercellerna hamnar i ett sovande tillstånd. När övrig tumörvävnad är död kan cellerna åter börja växa vilket innebär att solida tumörer kan vara mycket svårbehandlade med traditionell radio- eller kemoterapi. Den publicerade studien visar att Vivolux läkemedelskandidat dödar sovande cancerceller genom att avbryta energitillförseln i cellernas kraftverk – mitokondrierna.

Hans Rosén, VD och grundare säger: ”Klartecknet från FDA är en kvalitetsstämpel och milstolpe för Vivolux. Studien kommer att genomföras vid Mayos tre enheter i USA. Det finns ett stort behov av nya cancerläkemedel och VLX600 ger möjlighet att behandla cancer på ett helt nytt sätt. Vivolux har en stark projektportfölj och vi planerar för ytterligare två FDA-ansökningar under 2014. Den utveckling som sker i Vivolux regi ligger i frontlinjen, något som visas av det intresse som finns från Mayo, Harvard Medical School och andra institutioner där vi planerar för kliniska studier under 2014.”

Stig Linder, professor i experimentell onkologi vid Karolinska Institutet, som lett utvecklingsarbetet säger. ”Cancerceller belägna långt från tumörernas blodkärl är resistenta mot traditionell kemoterapi och även mot radioterapi. VLX600 utnyttjar den brist på näring som föreligger i dessa områden och framkallar utsvältning av tumörcellerna. Normala celler i frisk vävnad påverkas endast marginellt av substansen. Det är mycket glädjande att vår forskning kommer till klinisk användning och får möjlighet att hjälpa cancerpatienter i kommande kliniska studier.”

Vivolux AB grundades 2006 baserat på egenutvecklade substanser och ett samarbete med en forskargrupp i Uppsala som utvecklat ett avancerat system för preklinisk analys av cancerläkemedel där färska humana cancerceller används. Senare etablerades samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet. Detta samarbete har medfört tillgång till ytterligare en unik metod för utvärdering av cancerläkemedels effekter. Till skillnad från standardmetoden, som används av ledande läkemedelsföretag, använder man 3-dimensionella aggregat av humana cancerceller som modeller för solida tumörer. Detta möjliggör identifiering av läkemedelskandidater som kan nå fram till, och döda djupt liggande celler i tumörvävnaden. Med hjälp av dessa unika metoder har flera läkemedelskandidater identifierats och optimerats. Två nya metoder att behandla cancer har publicerats vilket lett till samarbete med ledande cancerinstitutioner i USA. Vivolux planerar för att påbörja studier inom tre olika områden på sju cancercenter under 2014. Som en konsekvens av det internationella intresset har företaget beslutat att etablera verksamhet i USA dit ledningen kommer att flytta. Den svenska verksamheten är lokaliserad till AZ BioVentureHub.

För ytterligare information kontakta:
Hans Rosén, VD, hans.rosen@vivolux.com, tel: 0708 583470
Stig Linder, stig.linder@ki.se, professor i experimentell onkologi, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet, tel: 0704 841275

Vivolux AB: AZ BioVentureHub 43183 Mölndal, Sweden, www.vivolux.com