Fas III-data för Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

  • Fas III-data från CLL14-studien presenterades nyligen på ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association) och har publicerats i New England Journal of Medicine
  • Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling, jämfört med patienter som behandlats med obinutuzumab plus klorambucil
  • Tre månader efter avslutad behandling var andelen patienter med MRD-negativitet (minimal residual disease) i perifert blod högre hos patienter som behandlats med Venclyxto plus obinutuzumab.1

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar data från CLL14-studien, den första randomiserade kliniska prövningen för att studera en oral, kemofri och tidsbestämd kombinationsbehandling under 12 månader hos tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och samsjuklighet. Resultaten visar att Venclyxto plus obinutuzumab med statistisk signifikans förlängde den progressionsfria överlevnaden (PFS; tid utan sjukdomsprogress eller död) och resulterade i högre andel patienter med komplett respons (CR) och MRD-negativitet jämfört med standardbehandling med obinutuzumab plus klorambucil.1

Dessa data presenterades på American Society of Clinical Oncologys (ASCO) årsmöte i Chicago, EHA (European Hematology Association) i Amsterdam och har publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM).

“Genomförandet av CLL14 var ytterligare en kollaborativ och djärv insats för att flytta fram gränsen för behandling av KLL”, sa Mohamed Zaki, leg. läkare, PhD, vice VD och global chef för hematologi på AbbVie. ”Kombinationen av Venclyxto plus obinutuzumab förlängde signifikant den progressionsfria överlevnaden och patienterna bibehöll denna effekt efter avslutad behandling. Efter det senaste godkännandet i USA ser vi fram emot fortsatt samarbete med hälsovårdsmyndigheter i hela världen i vår strävan att tillhandahålla Venclyxto plus obinutuzumab till patienter med tidigare obehandlad KLL.”

Kombinationen av Venclyxto plus obinutuzumab godkändes nyligen av USA:s Food and Drug Administration (FDA) för patienter med tidigare obehandlad KLL eller småcellig lymfocytisk lymfom (SLL) baserat på resultat från den kliniska prövningen CLL14.

I CLL14-studien visade prövarbedömda resultat att patienter med KLL som behandlats med Venclyxto plus obinutuzumab uppnådde längre PFS än patienter som behandlats med obinutuzumab plus klorambucil. Estimerad PFS vid 24 månader var 88,2 % respektive 64,1 % (hazard ratio [HR]: 0,35, 95 % konfidensintervall [CI]: 0,23, 0,53; P<0,001). Tre månader efter avslutad behandling var andelen patienter med MRD-negativitet högre med Venclyxto plus obinutuzumab jämfört med obinutuzumab plus klorambucil i både perifert blod (75,5 % vs 35,2 %, P<0,001) och benmärg (56,9 % vs 17,1 %, P<0,001), och kompletta responser (CR) var signifikant högre med Venclyxto plus obinutuzumab än med klorambucil plus obinutuzumab (49,5 % vs 23,1 %, P<0,001).1

”Kombinationen Venclyxto plus obinutuzumab är en ny och rationell metod för att behandla patienter med tidigare obehandlad KLL och samsjuklighet, baserat på resultaten från CLL14-studien”, sa Michael Hallek, leg. läkare och ordförande för den tyska KLL-studiegruppen (DCLLSG), avdelningen för internmedicin och Center of Integrated Oncology vid Universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, och studiens huvudprövare. ”CLL14-resultaten visar att en tidsbestämd kombinationsbehandling ger en längre progressionsfri överlevnad jämfört med konventionell kemoimmunterapi.”

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus obinutuzumab överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för vart och ett av läkemedlen.Minst en biverkan av varierande grad förekom hos 94,3 % av patienterna i Venclyxtoplus obinutuzumab-armen. De vanligaste biverkningarna (grad 3 och 4) hos patienter som fick Venclyxto plus obinutuzumab var neutropeni med feber (5,2 %) och infektioner (17,5 %). Tumörlyssyndrom (TLS) rapporterades hos tre patienter i Venclyxtoplus obinutuzumab-gruppen (samtliga vid behandling med obinutuzumab före insättandet av Venclyxto).1 Ingen av dessa biverkningar uppfyllde Howard-kriterierna för klinisk TLS.2

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche.

Om fas 3-studien, CLL14

Den prospektiva, multicenter, öppna, randomiserade fas 3-studien CLL14, som genomfördes i nära samarbete med den tyska KLL-gruppen (DCLLSG), utvärderade effekten och säkerheten hos en kombinationsbehandling med Venclyxto plus obinutuzumab (n=216) jämfört med obinutuzumab plus klorambucil (n=216) hos tidigare obehandlade patienter med KLL och samsjuklighet. Behandlingarna administrerades under en tidsbestämd period om 12 månader för Venclyxto respektive klorambucil, båda i kombination med sex cykler av obinutuzumab. Studien omfattade 432 patienter, vilka alla var tidigare obehandlade enligt kriterier från International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (iwCLL). Det primära utfallsmåttet var prövarbedömd PFS utifrån iwCLL-kriterier.3

Ytterligare effektmått var PFS bedömt av en oberoende granskningskommitté, MRD-negativitet i perifert blod och benmärg, total och komplett respons (ORR respektive CR), MRD-negativitet i perifert blod och benmärg vid CR, samt total överlevnad (OS).