Fas 3-studie som utvärderar Opdivo (nivolumab) vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp stoppas i förtid

Bristol-Myers Squibb meddelar att en öppen, randomiserad fas 3-studie, som utvärderar Opdivo mot docetaxel hos tidigare behandlade patienter med avancerad, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp, har stoppats i förtid. Det sker efter en att en oberoende dataövervakningskommitté (DMC) har dragit slutsatsen att studien nått sitt primära effektmått då den visar överlägsen överlevnad hos patienter som fått Opdivo jämfört med kontrollarmen.

Studieprövarna har informerats om beslutet att stoppa kontrollarmen. Bristol-Myers Squibb arbetar nu för att se till att relevanta patienter informeras om möjligheten att fortsätta eller påbörja behandling med Opdivo i en öppen förlängning av studien, vilket är i linje med bolagets åtagande att tillhandahålla Opdivo och främja långsiktig överlevnad. Bristol-Myers Squibb kommer att genomföra en omfattande utvärdering av data från Checkmate -017 och arbeta tillsammans med studieprövarna kring framtida offentliggöranden av resultaten.

Om studien
Checkmate -017 är en öppen, randomiserad fas 3- studie med syfte att utvärdera Opdivo mot docetaxel på tidigare behandlade patienter med avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. I studien randomiserades 272 patienter till att få antingen nivolumab, 3 mg/kg intravenöst varannan vecka eller docetaxel, 75 mg/m2 intravenöst var tredje vecka. Det primära effektmåttet var total överlevnad. Sekundära effektmått inkluderar objektiv responsfrekvens och progressionsfri överlevnad.