Fas 3-data för avelumab plus axitinib vid avancerad njurcancer

Pivotala fas 3-data för BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) vid avancerad njurcancer publicerade i New England Journal of Medicine

  • Kombination av BAVENCIO plus INLYTA visar signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad med en riskkvot på 0,69
  • Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat ”priority review” för BAVENCIO + INLYTA för patienter med avancerad njurcancer
  • Data presenterade vid 2019 års Genitourinary Cancers Symposium bekräftar överensstämmelsen av förbättringar av PFS och ORR i olika patientsubgrupper och visar på ökad PFS efter nästa behandlingslinje (PFS2).

Merck och Pfizer meddelar resultat från en interimsanalys av den pivotala studien JAVELIN Renal 101 som publicerats online i New England Journal of Medicine1 Kombinationen av BAVENCIO (avelumab) och INLYTA (axitinib) ökade signifikant mediantiden för progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) med mer än fem månader jämfört med SUTENT (sunitinib) som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcancer (RCC) oavsett uttryck av PD-L1 (HR: 0,69 [95% CI: 0,56-0,84}; BAVENCIO + INLYTA: 13,8 månader [95% CI: 11,1-NE]; SUTENT: 8,4 månader [95% CI: 6,9-11,1]; p<0,001). Vidare dubblerades objektiv responsfrekvens (objective response rate, ORR) med BAVENCIO + INLYTA jämfört med SUTENT i denna population (51,4% [95% CI: 46,6-56,1] jämfört med 25,7% [95% CI: 21,7-30,0]). Studien fortsätter med avseende på det andra primära effektmåttet total överlevnad (overall survival, OS).

Ytterligare data som presenterades vid 2019 års Genitourinary Cancers Symposium bekräftar överensstämmelsen av PFS- och ORR-resultaten i olika subgrupper av patienter, däribland patienter med god, intermediär och dåliga prognoser, liksom de med PD-L1-positiva eller negativa tumörer. I analyserna av subgrupperna uppnådde cirka två tredjedelar av patienterna med god risk (66% av patienterna enligt Memorial Sloan Kettering Cancer Centers riskmodell och 68% enligt International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortiums riskmodell) komplett eller partiell respons med BAVENCIO + INLYTA. Median- PFS för dessa patienter går ännu inte att uppskatta. BAVENCIO+ INLYTA förlängde också median-PFS2, definierat som tiden från randomisering till sjukdomsprogression under nästa behandlingslinje (HR: 0,56 [95% CI: 0,42-0,74]; NE [95% CI: 19,9-NE] jämfört med 18,4 månader [95% CI: 15,7-23,6]) och ökat medianvärde för varaktighet av respons med över fyra månader (95% CI: 2,9-5,1) i hela populationen.

JAVELIN Renal 101 är en global, randomiserad (1:1) Fas 3-multicenterstudie som undersöker effekt och säkerhet hos BAVENCIO i kombination med INLYTA som ett första linjens behandlingsalternativ i jämförelse med SUTENT monoterapi, med 886 patienter med avancerad RCC från alla riskgrupper. De primära målen är att visa att BAVENCIO i kombination med INLYTA är överlägset SUTENT monoterapi i fråga om att förlänga PFS eller OS för patienter med PD-L1-positiv tumörer. BAVENCIO gavs intravenöst 10 mg/kg varannan vecka i kombination med INLYTA 5 mg oralt två gånger om dagen. SUTENT gavs 50 mg oralt en gång om dagen i 4 på varandra följande veckor, följt av ett uppehåll under 2 veckor.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN
Detkliniska utvecklingsprogrammet för avelumab, kallat JAVELIN, består av minst 30 kliniska studier, och fler än 9 000 patienter med över 15 olika tumörtyper. Förutom RCC även bröstcancer, cancer i magsäck och matstrupe, huvud och hals, Merkelcellskarcinom, icke-småcellig lungcancer och urotelial cancer

Om BAVENCIO (avelumab)
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd – Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det förvärvade och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.2-4 BAVENCIO har också visats inducera NK cell-medierad direkt tumörcellslys via antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.4-6 I november 2014 offentliggjorde Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO

Godkända indikationer
BAVENCIO är godkänd i Europeiska Unionen som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserad Merkelcellskarcinom (mMCC). 7 I Sverige har BAVENCIO en rekommendation av NT-rådet för användning i den indikationen sedan mars 2018.

Referenser

1. Motzer RJ, Rini B, Albiges L, et al. Avelumab plus axitinib versus sunitinib for advanced renal-cell carcinoma. NEJM. February 16, 2019.Published online ahead of print.

2. DolanDE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.

3. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295.

4. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157.

5. Kohrt HE, Houot R, Marabelle A, et al. Combination strategies to enhance antitumor ADCC. Immunotherapy. 2012;4(5):511-527.

6. Hamilton G, Rath B. Avelumab: combining immune checkpoint inhibition and antibody-dependent cytotoxicity. Expert Opin Biol Ther. 2017;17(4):515-523.

7. Bavencio Produktresumé Oktober 2018.