Få landsting uppnår målen för cancervården

Cancerfondens granskning visar: Få landsting uppnår målen för cancervården

Cancerpatienterna får inte den behandling de har rätt till. Det blir konsekvenserna när landstingen inte når upp till Socialstyrelsens mål för cancervården. Det visar en granskning i Cancerfondsrapporten.

– Landstingen sviker cancerpatienterna. Det handlar om att cancerpatienter får vänta för länge innan behandling inleds, bedömningar av expertgrupper uteblir, provsvar drar ut på tiden och cytostatika sätts in för sent, säger Jan Zedenius, chefsläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Årets upplaga av Cancerfondsrapporten granskar hur landstingen uppfyller Socialstyrelsens mål för fyra cancerdiagnoser: bröst-, lung-, tjocktarms- och ändtarmscancer. De granskade målen handlar bland annat om att cancerpatienter ska bedömas av flera experter inför behandling, att alla cancerpatienter ska registreras i kvalitetsregister, tidsgränser för när cytostatikabehandling ska sättas in, vilka undersökningsmetoder som ska användas och att tillräckligt många lymfkörtlar opereras bort vid vissa cancerformer. Cancerfondens kartläggning visar att endast sju av 21 landsting når de sammanlagda vårdmålen för lungcancer och tre landsting når vårdmålen för bröstcancer. När det gäller diagnos och behandling av tjock- och ändtarmscancer når inget landsting de sammanlagda målen.

– Situationen är särskilt allvarlig när det gäller tjocktarmscancer. Varje cancerpatient med en sådan diagnos har rätt att bli bedömd av flera experter före behandling. Får man inte en sådan bedömning kan resultatet bli att en tumör som kunde ha opererats bort felaktigt betraktas som omöjlig att operera. Cancerpatienter riskerar alltså att gå miste om botande behandling vilket är en stor tragedi för alla som drabbas, säger Jan Zedenius.

Kartläggningen visar att i Jämtland och Västernorrland bedöms mindre än hälften av tjocktarmscancerpatienterna i en expertkonferens före behandling. Rikssnittet ligger på 78 procent och inget landsting når upp till målet om att alla patienter ska bedömas av en expertkonferens innan behandling. Även väntetiderna för tjocktarmspatienter varierar kraftigt i de olika landstingen. I Västmanland får patienter med tjocktarmscancer i median vänta 25 dagar från remiss till att behandling inleds. I landstinget i Sörmland är motsvarande väntetid 54 dagar. Rikssnittet ligger på 38 dagar.

– Den enskilt största orsaken till bristerna i cancervården, samt till de långa och ojämlika väntetiderna, är bristen på personal i olika delar av vårdkedjan. Landstingen måste se till att säkra kompetensförsörjningen i cancervården. Och vi behöver också en samlad nationell strategi för hur personalbristen i cancervården ska lösas. Regeringen måste tillsätta ett kompetensråd som identifierar de personalbrister som finns och sätta in åtgärder för att de ska lösas, eftersom landstingen helt tydligt inte klarar av detta. Det visar kartläggningen i Cancerfondsrapporten, avslutar Jan Zedenius.

Cancerfondens kartläggning ställs samman i en så kallad cancerkarta som är en jämförelse av cancervården i de olika regionerna och landstingen. Hela kartläggningen finns att läsa här:
https://www.cancerfonden.se/nedladdning/dokument/cfr-2015-cancerkartan.

Om Cancerfondsrapporten
Cancerkartan är en del av den årliga Cancerfondsrapporten från Cancerfonden. Det är en undersökning som redogör för hur landstingen och regionerna möter Socialstyrelsens mål för vården för fyra olika cancerdiagnoser: lungcancer, bröstcancer, tjocktarmscancer och ändtarmscancer. Den sammanlagda jämförelsen baseras på flera indikatorer som redogör för i vilken grad landstingen och regionerna lever upp till det rekommenderade omhändertagandet av patienten som beskrivs i de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen. Indikatorerna varierar beroende på diagnos. Jämförelsen ger ett mått på vad som faktiskt görs i sjukvården. I cancerkartan redovisas också väntetider inom cancervården och överlevnadsmått.