Evolution – från resistens till bättre KLM-behandling

Evolution i cancer – från läkemedelsresistens till en bättre behandling
I ett nytt projekt på Linnéuniversitetet ska Ran Friedman, docent i kemi, undersöka varför vissa typer av cancerbehandling slutar att fungera och patienter utvecklar läkemedelsresistens.

– Vår förhoppning är att utveckla behandlingsmetoder som ska ge patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML), som är en typ av blodcancer, en mer framgångsrik behandling, säger Ran Friedman.

Cancerpatienter har traditionellt behandlats med läkemedel som är giftiga mot cellerna (kemoterapi). Många av dessa läkemedel är inte alltid effektiva och leder dessutom ofta till svåra biverkningar. Idag finns det nyare läkemedel som hämmar tillväxten av onormala celler. Ett av dessa läkemedel är Gilvec, vilket man sedan 2001 har använt för att behandla KML.

– Tyvärr kan Glivec och liknande läkemedel bli ineffektiva för vissa patienter, eftersom proteiner i tumörcellerna blir genetiskt resistenta mot läkemedlen. Detta sker på grund av en mekanism som kallas ’resistensmutationer’, menar Ran Friedman.

Idag behandlas de flesta KML-patienter med Glivec först. Om läkemedlet blir ineffektivt, genomgår patienten en genetisk screening, varefter ett annat läkemedel förskrivs. Ran Friedman berättar att vissa patienter utvecklar en genetisk variation, som gör dem okänsliga för alla läkemedel som används idag:

– I det här projektet försöker vi förstå hur komplexa genetiska variationer utvecklas och hur det gör vissa läkemedel inaktiva. Sedan kommer vi att prova olika metoder för att undvika läkemedelsresistans, med hjälp av datorsimulering.

Förutom att utveckla nya behandlingsformer kan forskningen inom detta område även bidra med en bättre förståelse för hur resistensmutationer i cancerceller utvecklas. Den här frågan är viktig inte bara för patienter med KML utan även för personer med andra typer av cancer, såsom lungcancer och hudcancer.

Projekttitel: Förståelse och styrning av utvecklingen av resistensmutationer i Ph+ leukemi

Projektet finansieras av Cancerfonden.

Kontakt:
Ran Friedman
ran.friedman@lnu.se