Empliciti godkänt vid multipelt myelom hos vuxna patienter som genomgått minst en tidigare behandling

Empliciti godkänt vid multipelt myelom hos vuxna patienter som genomgått minst en tidigare behandling

Europeiska kommissionen har godkänt Empliciti® (elotuzumab) som behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som genomgått minst en tidigare behandling

Empliciti är den första och enda immunstimulerande antikroppen för behandling av multipelt myelom som har blivit godkänd i Europeiska unionen (EU).

En snabbare prövnings- och godkännandeprocess har gjorts, baserat på långtidsdata från ELOQUENT-2-studien som utvärderat Empliciti i kombination med Revlimid® (lenalidomid) och dexametason (Rd).

ELOQUENT-2-studien visade att kombinationen med Empliciti ledde till 53 procent relativt förbättrad progressionsfri överlevnad efter tre år jämfört med Rd (23% jämfört med 15%).

Bristol-Myers Squibb och AbbVie meddelar att den Europeiska kommissionen har godkänt Empliciti (elotuzumab) som behandling av multipelt myelom i kombination med Revlimid® (lenalidomid) och dexametason (Rd) hos patienter med återfall eller uteblivet svar på annan behandling. Empliciti är därmed den första och enda immunstimulerande antikroppen som godkänts för behandling av multipelt myelom i Europeiska unionen (EU). Godkännandet är baserat på data från den randomiserade, öppna, fas III-studien ELOQUENT-2 som utvärderat Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason (ERd) jämfört med behandling med enbart lenalidomid och dexametason (Rd) hos patienter med multipelt myelom. Det primära effektmåttet i studien var progressionsfri överlevnad (PFS) utvärderat med riskförhållande (HR) och objektiv svarsfrekvens (ORR). Detta effektmått uppfylldes med utökade uppföljningsdata som visade 53 procent relativt förbättrad progressionsfri överlevnad efter tre år jämfört med behandling med Rd (23% jämfört med 15%). En förspecificerad interimsanalys av totalöverlevnad (OS) visade en positiv trend som var fördelaktig vid behandling med elotuzumab-kombinationen jämfört med behandling med enbart Rd (HR 0,77; ({95% KI: 0,61, 0,97; 98,6% KI: 0,58, 1,03}; p = 0,0257)). Vid tidpunkten för interimsanalysen hade OS-effektmåttet inte nått den förutbestämda gränsen för statistisk signifikans. Patienter kommer därför att fortsätta följas upp för överlevnadsdata, i avvaktan på den finala analysen. Behandling med Empliciti i kombination med lenalidomid och dexametason är förknippad med varningar om extra uppmärksamhet avseende infusionsreaktioner, infektioner, sekundära primära maligniteter, interferens med fastställande av fullständigt svar, graviditet/kvinnor och män i reproduktiv ålder och biverkningar.

— På Bristol-Myers Squibb är vi dedikerade till att utveckla och tillhandahålla helt nya typer av läkemedel med målet att revolutionera behandlingen av patienter med cancer. Vi är stolta över det europeiska godkännandet av Empliciti, som utökar vårt utbud av immunonkologiska behandlingar till att även omfatta patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

I ELOQUENT-2-studien utvärderades Empliciti vid behandling av patienter som hade fått en till tre tidigare behandlingar. Studien visade att ERd-behandlingen resulterade i 32 procent minskad risk för sjukdomsprogression, jämfört med behandling med enbart Rd (HR=0,68 (97,61% KI: 0,55, 0,85, p=0,0001)). ERd-behandlingen visade också 21 procent förbättring i progressionsfri överlevnad (PFS) efter ett år (68% jämfört med 56%) och en 50-procentig relativ förbättring i progressionsfri överlevnad (PFS) efter två år (39% jämfört med 26%) jämfört med behandling med endast Rd. ERd-behandligen visade dessutom en signifikant förbättrad objektiv svarsfrekvens (ORR) med 78,5% (95% KI: 73,6-82,9; p=0,0002) jämfört med 65,5% i Rd-armen (95% KI: 60,1-70;7). Den utökade uppföljande analysen visade att ERd hade en medianfördröjning på ett år till nästa behandling. Detta ska jämföras med dem som enbart behandlades med Rd i 33,35 månader (95% KI: 26,15, 40,21) samt 21,22 månader (95%

KI: 18,07, 23,20) (HR = 0,62 (95% KI: 0,50, 0,77)). Dessa data presenterades för första gången vid den 57:e upplagan av American Society of Hematology årliga möte i december 2015.

De vanligaste biverkningarna (oavsett grad) i ERd- respektive Rd-gruppen (>10%) var diarré (59,2%, 49,3%), pyrexi (43%, 27,7%), trötthet (40%, 34,7%), hosta (33,2%, 20,3%), nasofaryngit (29,5%, 27.7%), störningar i övre luftvägarna (25,2%, 22,7%), lymfopeni (17,6%, 13,6%), huvudvärk (17,2%, 9,6%), lunginflammation (15,6%, 12,9%) och herpes zoster (10%, 5,7%).

— Empliciti är ett nytt och viktigt behandlingsalternativ för patienter med mutipelt myelom och för läkare som behandlar denna typ av cancer i Europa. AbbVie är stolta över att vara en del av teamet bakom Empliciti och vi är glada över att tillsammans med Bristol-Myers Squibb kunna tillhandahålla denna nya behandling till patienter med multipelt myelom som har genomgått tidigare behandling, säger Eva Dahl, medicinsk chef på AbbVie Sverige.

Om ELOQUENT-2
ELOQUENT-2 (CA204-004) är en randomiserad, öppen, fas III-studie som utvärderat Empliciti i kombination med dexametason (Rd) jämfört med behandling med enbart Rd hos patienter med multipelt myelom. I studien deltog totalt 646 patienter som hade genomgått en till tre tidigare behandlingar. Patienterna randomiserades 1:1 till att få antingen Empliciti 10 mg/kg i kombination med Rd eller enbart Rd i cykler om fyra veckor till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Patientdemografi och sjukdomskarakteristika var väl avvägda mellan behandlingsgrupperna och inkluderade en betydelsefull andel patienter som var ≥ 65 år, hade högriskcytogenetik och/eller inte fick effekt av den senaste behandlingslinjen. Minimum för uppföljning av alla studiedeltagare var 24 månader. Det primära effektmåtten var progressionsfri överlevnad (PFS), enligt bedömning av riskförhållande, och objektiv svarsfrekvens (ORR), vilket definierats av en ”blindad” oberoende granskningskommitté som använt ”European Group for Blood and Marrow Transplantation’s” svarskriterier.

Ration för att studiedeltagare avbröt behandlingen på grund av biverkningar var likartad i ERd- respektive Rd-gruppen (8,7%, 12,9%). De vanligaste allvarliga biverkningarna (grad 3 eller 4) i ERd- respektive Rd-gruppen var lymfopeni (12,7%, 7,4%), lunginflammation (10,5%, 8,1%), trötthet (6,4%, 6,2%), diarré (3,7%, 3,1%) och djup ventrombos (3,5%, 1,7%).

De vanligaste biverkningarna i ERd- respektive Rd-gruppen (>20%) var diarré (59,2%, 49,3%), pyrexi (43%, 27,7%), trötthet (40%, 34,7%), hosta (33,2%, 20,3%), nasofaryngit (29,5%, 27,7%) samt störningar i övre luftvägarna (25,2%, 22,7%).

Infusionsreaktioner uppstod hos 10 procent av patienterna som behandlades med ERd. Dessa biverkningar var av grad 3 eller lägre (grad 3, 1%, grad 4, 0%). I studien avbröt en procent av patienterna sitt deltagande på grund av infusionsreaktioner och fem procent av patienterna behövde göra ett uppehåll i administreringen av Empliciti på en mediantid av 25 minuter.