EU investerar 24 mkr i ny svensk cancerdiagnostik

Så möjliggör EU för fler svenska idéer

EU har de senaste fem åren investerat 42,5 miljarder kronor i svenska företag genom Investeringsplanen för Europa och forskningsfonden Horisont 2020 för att skapa jobb och tillväxt i Sverige. Ett företag som fått forskningsstöd är Elypta, som utvecklar ett test för att tidigare upptäcka njurcancer. Nu får företaget 24 miljoner kronor från EU:s forskning- och innovationsfond Horisont 2020 för att utveckla och kommersialisera sitt test.

”Ett test som upptäcker återkommande njurcancer är viktigt för de cirka 340 000 personer som drabbas av denna sjukdom varje år i världen. Av de som opereras får runt 20 procent tillbaka cancern inom fem år. Många fler av dem skulle överleva om cancern kunde upptäckas tidigare. Med EU:s hjälp kommer vårt test – som leder till just en tidigare upptäckt av cancer – att finnas på marknaden 2022. Därefter ska vi utveckla testet så att det kan användas för fler cancerformer”, säger Karl Bergman, VD på Elypta.

Testet innebär diagnostisering av njurcancer med blod- eller urinprov. Det ökar effektiviteten i behandlingen och tillåter fler tester med tätare intervaller, vilket i sin tur minskar cancerdödligheten. Med EU:s investering i ryggen kan företaget lansera testet i Europa och USA.

”Ungefär 30% av återfallen för njurcancerpatienter upptäcks idag utanför de regelbundna uppföljningarna. Nu får vi möjlighet att utreda om testet kan bli ett bra komplement, som leder till fler tidiga upptäckter. Vår förhoppning är att fler patienter då kan få en behandling som antingen är botande eller förlänger livet,” säger Saeed Dabestani, urolog och kirurg vid Skånes Universitetssjukhus och medicinsk rådgivare till Elypta

”EU:s investeringar i svenska företag bidrar inte bara till fler jobb och ökad tillväxt, utan ibland även till livräddande lösningar som vi t.ex. hoppas att Elyptas test kan innebära. Andra EU-finansierade företag bidrar till att lösa andra samhällsutmaningar, t.ex. våra klimatförändringar genom produktion av förnyelsebar el och övergången till ett mer uthålligt samhälle”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Jobb och tillväxt i EU

En av EU:s prioriteringar de senaste åren har varit att öka tillväxten i EU och skapa fler jobb. Investeringsplanen för Europa, även känd som Juncker-planen, lanserades 2015 med syftet att främja tillväxt och jobb genom investeringar i infrastruktur och i innovativa små- och medelstora företag inom förnybar energi, forskning och hälsa. Totalt har 27 miljarder kronor investerats i Sverige och i hela EU är summan 260 miljarder kronor. EU-kommissionen har i sitt förslag till ny långtidsbudget för 2021-2027 föreslagit att utvidga Investeringsplanen till 380 miljarder kronor.

Ett svenskt företag som har fått lån via Investeringsplanen för Europa är Orbital Systems, som har utvecklat en vattensnål och energisparande dusch som förbrukar upp till 90 procent mindre vatten och 80 procent mindre energi än en konventionell dusch. Med finansieringen på 150 miljoner kronor från Investeringsplanen har företaget fördubblat sin arbetsstyrka och sysselsätter idag 100 personer.

Horisont 2020 är världens största multilaterala forskningsprogram med en budget på ca 850 miljarder kronor 2014-2020. Totalt har över 2000 svenska projekt fått stöd via Horisont 2020 till en total summa av 14,5 miljarder kronor. Ett exempel är företaget Hövding som har utvecklat en airbaghjälm. Tack vare en finansiering på 13,7 miljoner kronor har Hövding kunnat utveckla sin produkt.

EU-budgeten som omfattar cirka 150 mdr euro varje år omfattar många andra program med finansieringsmöjligheter för svenska företag. Inom sammanhållningspolitiken finns t.ex. den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som totalt under 2014-2020 stödjer landets regioner med 8 miljarder kronor. Projektet DRIVE har t.ex. via ERUF fått 15 miljoner kronor för att forska på och utveckla lösningar inom grön energi, i syfte att möta morgondagens krav på grön energi och gröna transporter.

Om InvestEU-kampanjen

Genom sina många finansierings- och investeringsaktiviteter syftar EU till att skapa en livlig ekonomi, öka tillväxten, skapa jobb och locka kapital från den privata sektorn för att skapa en bättre framtid för EU-medborgarna. EU-investeringar möjliggör viktiga förbättringar i vår vardag samtidigt som de hanterar framtidsutmaningarna: bättre utbildning, moderniserad vård, grönare energi och ny transportinfrastruktur till exempel. EU:s offentliga informationskampanj InvestEU inleddes i februari 2017 av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation för att synliggöra den konkreta inverkan som EU:s investeringar har på verkliga projekt. För att läsa mer om EU-investeringar och se exempel på fler projekt som fått EU-stöd, besök: https://europa.eu/investeu/home_sv