EU godkänner tillägg av överlevnadsdata i produktinformationen för Blincyto mot svår ALL

EU godkänner tillägg av överlevnadsdata i produktinformationen för Blincyto mot svår ALL

Fas III-studien TOWER har visat att Blincyto i det närmaste fördubblar överlevnaden vid refraktär eller recidiverande akut lymfatisk leukemi jämfört med standardbehandling med cellgifter. Nu har EU-kommissionen beslutat att dessa överlevnadsdata ska inkluderas i produktinformationen för Blincyto.

– För patienter som fått återfall i denna aggressiva form av blodcancer är Blincyto ett värdefullt behandlingsalternativ när cellgifter inte längre har någon effekt, säger Per Bernell, överläkare vid Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och en av Sveriges främsta ALL-experter.

Varje år insjuknar drygt hundra personer i Sverige i ALL, akut lymfatisk leukemi. ALL är en aggressiv blodcancer som utgår från omogna lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, i benmärgen. Att leukemin är akut betyder att förloppet kan vara snabbt och leda till döden inom loppet av en eller ett par månader om inte behandling sätts in. ALL är en av de cancersjukdomar som oftast drabbar barn, men tack vare bättre behandling kan majoriteten numera botas.

För vuxna patienter är risken för återfall emellertid högre och prognosen sämre. De flesta svarar bra på inledande behandling med cellgifter, men närmare hälften får återfall och många svarar sedan dåligt på cellgiftsbehandling. I dessa fall, då sjukdomen betecknas som recidiverande/refraktär, är prognosen dyster.

I november 2015 godkändes Blincyto i Europa för patienter med en särskild sorts ALL, så kallad Philadelphiakromosomnegativ B-prekursor ALL (B-ALL), som fått återfall i sin sjukdom eller inte svarar på cellgiftsbehandling. Godkännandet var villkorat då fullödiga studiedata ännu inte förelåg, men nu har EU-kommissionen beslutat om fullständigt marknadsföringstillstånd baserat på de starka överlevnadsdata som Blincyto uppvisat i fas III-studien TOWER. Här framkommer att den totala överlevnaden (OS = Overall Survival) för patienter som behandlades med Blincyto var 7,7 månader i median, nästan det dubbla mot den grupp som fick cellgifter, 4,0 månader.

– Det är en avgörande skillnad för patienter som redan genomgått tuffa behandlingar, säger Per Bernell.

Resultaten av TOWER-studien finns publicerade i New England Journal of Medicine: Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia (H. Kantarjian et al., mars 2017).

Blincyto – en ny typ av immunterapi
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en central roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos patienter med B-ALL CD-19. Blincyto kopplar således ihop leukemicellen med T-cellen och på så sätt stimuleras T-cellerna att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.

Blincyto erhöll år 2015 ett villkorat godkännande baserat på de fas II-studier, Study ‘206 respektive Study ‘211, som också låg till grund för den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s accelererade godkännandeförfarande:

Resultaten av Study ‘206 har publicerats iJournal of Clinical Oncology: Phase II Trial of the Anti-CD19 Bispecific T Cell–Engager Blinatumomab Shows Hematologic and Molecular Remissions in Patients With Relapsed or Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

Resultaten av Study ‘211 har publicerats i the Lancet: Safety and activity of blinatumomab for adult patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study

Kort om fas III-studien TOWER
TOWER är en randomiserad, öppen fas III-studie som utvärderat effekten av den bispecifika antikroppen Blincyto (blinatumomab) hos vuxna patienter med Philadelphiakromosomnegativ B-prekursor ALL (B-ALL). De 405 patienterna randomiserades 2:1 till att behandling med antingen Blincyto (n=271) eller standardbehandling med kemoterapi (prövarens val av fyra cytostatikaregimer) (n=134). Det primära effektmåttet var total överlevnad (OS = Overall Survival). Sekundära effektmått var bland annat andelen patienter som uppnår fullständig remission (CR) inom 12 veckor från behandlingsstart (34 procent i Blincytogruppen mot 16 iprocent av dem som genomgick kemoterapi), varaktighet av CR (7,3 månader mot 4,6 månader), andel patienter som uppnådde remission med minimal kvarvarande sjukdom (MRD) (76 procent mot 48 procent) och säkerhet. TOWER-studien startades i januari 2015 för att bekräfta resultaten från de ovan nämnda fas II-studierna Study ‘206 och Study ‘211.

De allvarligaste biverkningarna (grad 3 eller högre) av Blincyto som förekom i studierna var infektioner (29,6 procent), neutropeni/febril neutropeni (11,6 procent), neurologiska händelser (11,6 procent), cytokinfrisättningssyndrom (2,4 procent) och tumörlyssyndrom (0,9 procent).

De vanligast förekommande biverkningarna var infektioner (63,6 procent), feber (60,1 procent), infusionsrelaterade reaktioner (32,0 procent), huvudvärk (31,1 procent), febril neutropeni (25,7 procent), anemi (24,8 procent), ödem (24,1 procent), neutropeni (22,1 procent), trombocytopeni (20,4 procent), förhöjda nivåer av leverenzymer (16,7 procent), hosta (16,2 procent) och hudutslag (16,0 procent). Se internationellt pressmeddelande för kompletterande information om bland annat säkerhet.

Läs mer om Blincyto på Fass.se.