EU-godkännande för Venclyxto och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

AbbVie får EU-godkännande för Venclyxto (venetoklax) och rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL

– Godkännandet baseras på data från fas III-studien MURANO då Venclyxto plus rituximab minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 83 procent samt att den totala överlevnaden förlängdes jämfört med kemoterapibaserad standardbehandling med bendamustin plus rituximab1

– Majoriteten av patienterna (62,4 procent) som behandlades med Venclyxto plus rituximab uppnådde icke-mätbar sjukdom (uMRD, även kallat MRD-negativitet) mätt i perifert blod jämfört med 13,3 procent i gruppen som fick bendamustin plus rituximab1

– Godkännandet innebär att Venclyxto + rituximab blir den första kemoterapifria kombinationen med en tidsbestämd behandling på 24 månader för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidigare erhållit minst en behandling

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag att EU-kommissionen har godkänt ansökan om godkännande för Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

Godkännandet baseras på resultaten från fas III-studien MURANO som utvärderat effekten och säkerheten hos Venclyxto i kombination med rituximab jämfört med bendamustin i kombination med rituximab, en etablerad kemoterapibaserad standardbehandling för patienter med R/R KLL.1 Den primära studieanalysen visar en statistiskt signifikant förbättring av prövarbedömd progressionsfri överlevnad (PFS; tid i behandling utan sjukdomsprogress eller död2) för patienter som fått Venclyxto plus rituximab vilket resulterade i en 83-procentig sänkning av risken för sjukdomsprogression eller dödsfall (hazard ratio [HR]: 0,17; 95 % konfidensintervall: 0,11-0,25; p<0,0001) samt förlängd total överlevnad (OS) jämfört med guppen som fick bendamustin plus rituximab (HR: 0,48; 95% CI: 0,25-0,90; för total överlevnad är data ännu omogen).1

I MURANO-studien var uMRD, icke-mätbar sjukdom, ett sekundärt effektmått som utvärderades vid avslutad kombinationsbehandling (9-månaders utvärderingen1,3). Majoriteten av patienterna i studien som fick Venclyxto plus rituximab uppnådde uMRD i perifert blod (62,4 %) jämfört med 13,3 procent i gruppen som fått bendamustin i kombination med rituximab.1 Kriteriet för icke-mätbar sjukdom (uMRD) är att 10 000 vita blodkroppar i blod eller benmärg innehåller mindre än en KLL-cell efter behandling.2 Tidigare prospektiva kliniska prövningar påvisar att uMRD hos KLL-patienter är kopplat till förbättrat kliniskt utfall.2

– Patienter med kronisk lymfatisk leukemi kan få återfall och bli refraktära mot första linjens behandling, och det finns behov av bättre behandlingsalternativ för dessa patienter som annars har begränsade behandlingsmöjligheter, säger professor John Seymour, MD, verksam vid Peter MacCallum Cancer Centre & Royal Melbourne Hospital i Australien och huvudprövare i MURANO-studien.

– Kombinationen venetoklax plus rituximab erbjuder dessa patienter ett behandlingsalternativ som är bättre än en typ av kemoimmunterapi, och som kan ge djupa behandlingssvar, vilket visas av andelen MRD-negativitet mätt i perifert blod och benmärg, vilket ger möjlighet till en fast behandlingstid utan behov av kemoimmunterapi, säger John Seymour.

KLL är en långsamt växande form av leukemi, eller blodcancer, som innebär att det finns för många omogna lymfocyter (en sorts vita blodkroppar), framför allt i blodet och benmärgen.4 KLL står för ungefär en tredjedel av alla nydiagnosticerade fall av leukemi.5

– Godkännandet av Venclyxto i kombination med rituximab är ett viktigt steg framåt för att ge patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär KLL en chans att leva längre utan att bli försämrade i sin sjukdom, säger Michael Severino, global forsknings- och utvecklingschef på AbbVie.

– Samtidigt fortsätter vi med vår forskning för att ta fram terapier som har potential att utveckla och förbättra standardbehandlingen vid blodcancer, säger Michael Severino.

Venclyxto är sedan tidigare godkänt i EU som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare. Venclyxto är även godkänt som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche.

Om MURANO-studien

Studien är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie som inkluderat totalt 389 patienter med R/R KLL som fått åtminstone en tidigare behandling. Syftet med studien var att utvärdera effekten och säkerheten av Venclyxto i kombination med rituximab (n=194) jämfört med bendamustin i kombination med rituximab (n=195). Medianåldern hos patienterna som ingick i studien var 65 år (omfattande åldrar mellan 22-85).1

Det primära utfallsmåttet var prövarbedömd PFS. Ytterligare effektmått inkluderade PFS bedömt av en oberoende granskningskommitté, samt utfallsmått bedömda av både prövare och oberoende granskningskommitté: total svarsfrekvens (definierat som komplett respons + komplett respons med ofullständig återhämtning i benmärg + partiell respons + nodulär partiell respons) total överlevnad och nivåer av uMRD. 1

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus rituximab överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för vart och ett av läkemedlen. Den vanligaste biverkan (≥20 procent) för kombinationen Venclyxto och rituximab var neutropeni, diarré och övre luftvägsinfektion. I gruppen som fick Venclyxto plus rituximab var det 16 procent av patienterna som avslutade, 15 procent fick sänkt dos och 71 procent hade dosuppehåll pga biverkningar. 1

Om Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel som selektivt binder till och hämmar proteinet BCL-2. Detta protein anrikas och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat cancerceller så som KLL-celler. Genom att blockera detta protein återställs apoptosen, och dessa cancerceller kan dö.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto. Patienter ska därför bedömas utifrån risken för TLS och om aktuellt få förebyggande åtgärder.3

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.3

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.