Ett rökfritt Sverige – mer än bara en utopi!

Regionala cancercentrum i samverkan
– Regeringens utspel i veckan om utökat rökförbud visar att  den nu är villig att ta den nationella cancerstrategin på allvar. Det är  glädjande att regeringen lyfter upp det preventiva arbetet i strategin och  tydligt kopplar ihop samhällets tobaksnorm med cancer.

Det säger Hans Starkhammar, docent och chef vid Regionalt cancercentrum  sydöst, apropå folkhälsominister Gabriel Wikströms debattartikel om ett rökfritt  Sverige 2025 och förslaget om att utreda ett utökat rökförbud.

För att få Sverige rökfritt till 2025 krävs nya kraftfulla insatser.  Regionala cancercentrum i samverkan ser därför mycket positivt på att  folkhälsoministern på detta sätt flyttar fram positionerna och ger direktiv att  utreda områden som begränsningar av tobaksrökning på vissa allmänna platser,  exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker och införande av neutrala  tobaksförpackningar.

I linje med RCCs handlingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) anser att förslagen är viktiga för att skapa  ännu större tydlighet åt det pågående arbetet med att skapa en tobaksfri norm  såväl i sjukvårdsregioner som i samhället i övrigt.

Många sjukvårdsregioner har redan genomfört eller påbörjat egna beslut om att  exempelvis införa rökförbud på sina sjukhusområden samt att inte tillåta  tobaksförsäljning i sjukhusens kiosker. Detta är en tydlig signal från  regeringen att ge det arbetet den nödvändiga skjuts framåt som behövs för att  förändringen ska få större genomslag och bli accepterad.

– Regeringens intentioner ligger helt i linje med RCC:s handlingsplan för ett  rökfritt Sverige. Hösten 2014 påtalade vi just detta – att riksdagen bör fatta  ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt, säger Matti Leijon,  verksamhetsutvecklare för cancerprevention vid RCC Sydöst.

RCC:s utgångspunkt är givetvis cancerrelaterad. Cancervården står inför stora  utmaningar och den nationella cancerstrategin har ett tydligt fokus på primär-  och sekundärprevention. Rökningen orsakar ungefär 90 procent av all lungcancer.  Förutom lungcancer ger rökning enligt WHO (International Agency for Research on  Cancer) en betydande riskökning för ett tiotal andra cancerformer som  exempelvis: strupe och munhåla, urinblåsa, njurar, magsäck, livmoderhals och  bukspottkörtel.

Många dör i förtid av rökrelaterad cancer

I Sverige drabbas 6800 personer årligen av cancer orsakat av rökning. Varje  år dör i Sverige 5 200 personer i förtid av en cancer orsakad av rökning. Över  20 procent av alla cancerdödsfall beror på rökning.

Vi i Regionala cancercentrum i samverkan ställer oss således bakom denna nya  inriktning i Sverige och sällar oss till de aktörer som vill verka för att  utredningen inte bara stannar vid intentioner utan verkligen resulterar i ny  lagstiftning och fler rökfria miljöer – och på sikt ett rökfritt samhälle!

Nils Conradi, Gunilla Gunnarsson, Roger Henriksson, Lars  Holmberg, Beatrice Melin, Mef Nilbert, Hans Starkhammar.

Chefer och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan