Ett nytt läkemedel förlänger överlevnaden för patienter med en viss typ av lungcancer

Läkemedlet Giotrif, minskade dödligheten i en särskild form av lungcancer med 19 procent, jämfört med de som behandlades med cytostatika. Patienter som fick Giotrif levde tre månader längre än patienter som fick cytostatika. De nya resultaten presenteras vid den stora cancerkongressen ASCO* i Chicago den 2 juni 2014.

Giotrif är nyligen godkänt i Sverige och ingår sedan april i det svenska högkostnadsskyddet

Lungcancer är en vanlig och allvarlig sjukdom – av alla som får diagnosen avlider hälften inom ett år. Men på senare år har det skett en förbättring. Av de som får behandling innan sjukdomen har spritt sig från lungorna lever hälften efter fem år.

I två studier (LUX-Lung 3 och LUX-Lung 6) deltog över 600 patienter med icke småcellig lungcancer och genförändringar som är måltavlor för behandling (EGFR-mutation). Patienterna behandlades med antingen Giotrif (afatinib) eller cytostatika (cellgifter). De som fick Giotrif levde i 27 månader och de som fick cytostatika i 24 månader.

Det motsvarar en minskad risk att dö under studien med 19 procent för de patienter som behandlas med Giotrif. Hos de patienter som hade den vanligaste genförändringen var förbättringen än mer tydlig; risken minskade med 41 procent.

Förutom att behandling med Giotrif resulterade i förlängd överlevnad även minskade signifikant symtom förknippade med lungcancer, såsom hosta, smärta och andnöd jämfört med cellgiftsbehandlingen.

Under cancerkongressen (American Society of Clinical Oncology, ASCO) kommer ytterligare sex studieresultat av Giotrif och andra potentiella cancerläkemedel från Boehringer Ingelheim att presenteras.

Risken för återfall är stor vid lungcancer. En av de studier, LUX-Lung 5, som presenteras vid ASCO-kongressen visar att det finns en fördel att patienter som får återfall i lungcancer, trots pågående behandling, fortsätter med Giotrif men med ett tillägg av cytostatika, jämfört med om de enbart behandlas med cytostatika.

Den statliga myndigheten TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslutade den 24 april 2014 att Giotrif (afatinib) ska ingå i läkemedels-förmånerna. TLV anser att Giotrif är kostnadseffektivt.

Giotrif studeras som behandling för flera cancersjukdomar som exempelvis cancer i huvud och hals, hjärntumörer hos barn och gallvägscancer.