Blodprov kan ge bättre information om effekt hos lungcancerbehandlingar

En studie som presenterats i Barcelona vid International Society of Oncology and Biomarkers Meeting (14-18 mars, 2014) visar att ett enkelt blodprov kan användas för att ge mer information om huruvida kemoterapi mot lungcancer är effektivt. I studien ingick 324 patienter med lungcancer och blodprov togs före och under behandling.

Blodproverna analyserades med Biovica’s DiviTumTM test, som mäter celltillväxthastighet. Resultaten påvisar att DiviTumTM kan ge värdefull vägledning om kemoterapi kommer att vara effektivt eller inte. Patienter med mindre än en fördubbling av DiviTumTM värdet efter första och andra behandlingen, associerades med en dålig prognos vad gäller sjukdomsprogress och överlevnad. Ett förhöjt DiviTumTM värde vid diagnos, innan behandlingen påbörjades, förutsåg sämre överlevnad för patienter med lungcancer.

“Dessa resultat är lovande då vi behöver fler och bättre möjligheter för att kunna utvärdera hur effektivt en terapi fungerar, detta för att kunna ge lungcancerpatienter en mer optimal behandling. DiviTumTM verkar bidra med mer kliniskt värdefull information och ge en mer heltäckande bild av hur effektiv kemoterapi är. Att DiviTumTM kan göra detta genom att analysera ett enkelt blodprov är en fördel då biopsier till viss del kan undvikas. Resultaten behöver valideras i en prospektiv och oberoende studie, särskilt med tanke på de olika cellgifter som finns och den kliniska betydelsen, säger Dr Luigi De Petris, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.”

Fakta om studien

324 patienter med lungcancer ingick i studien. DiviTumTM värden före behandling (kirurgi, strålbehandling och kemoterapi) vid icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer visade sig vara av signifikant betydelse med en oberoende effekt på överlevnad (RR=1,5, p=0,03 och RR=2,6, p=0,001). Hos patienter som behandlats med olika kemoterapier (platinabaserade regimer med pemetrexed, gemcitabin och etoposid) var mindre än en fördubbling av DiviTumTM värdet efter första och andra cykeln, signifikant associerat med tid till sjukdomsprogress (≤ 2 vs > 2, 71% vs. 44%, p= 0,021 och 80% vs. 38%, p=0,003) och dålig överlevnad (≤ 2 vs > 2, 9,9 vs. 17,5 månader, p=0,023 och 8,3 vs. 19,6 månader, p=0,002).

För mer information:

Dr Luigi De Petris, MD, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Mobile phone: +46 (0) 8 517 70000 e-mail: luigi.depetris@karolinska.se