Erivedge långtidsverkande mot avancerad basalcellscancer

Patienter som svarat bra på behandling med Erivedge fick inte tillbaka sin basalcellscancer när de avslutat behandlingen. Det visar uppföljningsdata från den registreringsstudie som presenterades på ASCO under måndagen.

Erivedge (vismodegib) fick som första läkemedelsbehandling mot avancerad basalcellscancer ett EU-godkännande i juli 2013. Det europeiska godkännandet bygger till stor del på en internationell registreringsstudie, ERIVANCE, där 104 patienter från Europa, USA och Australien deltagit.

Det är uppföljande data från ERIVANCE-studien som nu visar att flertalet av de patienter som behandlats framgångsrikt med Erivedge inte heller fått någon återväxt av tumören efter det att de upphört med behandlingen under den tid som studien följts upp.

I de data som nu presenterades kunde forskarna visa att i gruppen patienter med lokalt avancerad basalcellscancer hade responsdurationen ökat till mer än två år i median (26,2 månader) jämfört med 7,6 månader i den primära analysen.  Samtidigt är behandlingstiden endast 12,7 månader i median. Detta betyder att behandlingssvaren sitter i långt efter det att behandlingen avslutats.
Det primära effektmåttet i studien var ORR (overall response rate) – andel patienter som svarat på behandlingen – som för gruppen med lokalt avancerad basalcellscancer var 60.3 % (prövarbedömd).

– Det är glädjande att behandling med Erivedge verkar ha så gynnsamma långtidseffekter och att vi nu kan se att effekten av behandlingen sitter i långt efter det att behandlingen avslutats. Att det nu är möjligt att så framgångsrikt läkemedelsbehandla de svåra formerna av basalcellscancer är väldigt positivt för en patientgrupp som tidigare främst var hänvisad till deformerande kirurgiska ingrepp, säger Daniel Bergström, medicinsk terapiområdeschef på Roche AB..

Erivedge är ett i raden av flera nya, innovativa läkemedel som bygger på målinriktad behandling. Det betyder att man behandlar de underliggande molekylära mekanismerna till sjukdomen. I fallet med avancerad basalcellscancer har man visat att en viss signalväg – hedgehog – är felaktigt aktiverad i tumörerna hos i princip alla patienter. Erivedge går in i cellen och stänger av Hedgehog-signalen vilket gör att tumörerna krymper.

Basalcellscancer, som även kallas basaliom, orsakas av för mycket solande under lång tid och är den vanligaste formen av hudcancer i Europa, USA och Australien. I Sverige får varje år närmare 40 000 personer diagnosen. I de allra flesta fall är tumören enkel att behandla, vanligtvis med kirurgi. Men hos en mindre grupp kan tumören vara mycket svårbehandlad om den till exempel växer in i omkringliggande vävnad på öron, kring ögon och på näsa, hals och i svalg. Sjukdomen kan även i sällsynta fall sprida sig till lungor, lymfkörtlar, lever och skelett och är då direkt livshotande.

Länk till abstract: http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_133125.html