Erfarenheter av taxanutlöst smärta hos kvinnor med bröstcancer och sjuksköterskors uppfattning om denna smärta

Erfarenheter av taxanutlöst smärta hos kvinnor med bröstcancer och sjuksköterskors uppfattning om denna smärta

Den 23 november försvarar Susanne Hellerstedt Börjesson sin avhandling “Taxane-induced pain Experiences of women with breast cancer and nurses providing their care”. Susanne Hellerstedt Börjesson har forskat vid Centrum för klinisk forskning, Landstinget Dalarna och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Disputationen äger rum i Gustavianum vid Uppsala universitet klockan 9.15. Alla intresserade hälsas välkomna.

Susanne Hellerstedt Börjessons forskning handlar om att få en djupare förståelse av taxanutlöst smärta hos kvinnor som får kemoterapi med taxan som tilläggsbehandling efter en bröstcanceroperation. Det råder en kunskapslucka mellan taxanutlöst smärta upplevd av patienter, taxanutlöst smärta observerad och erfaren av vårdpersonal i onkologisk bröstcancervård och taxanutlöst smärta beskriven i kliniska studier. Detta försöker Susanne Hellerstedt Börjesson klargöra genom att beskriva och synliggöra smärtan med olika metoder.

Hur smärtan påverkar vardagen

Syftet med avhandlingen är att undersöka kvinnors erfarenhet av akut taxanutlöst smärta och långvariga smärta; hur smärtan inverkar i deras dagliga liv under själva behandlingen och ett år efter avslutad behandling. Vidare studeras hur olika smärtskattningsmetoder fångar smärta. Avhandlingen omfattar även sjuksköterskors uppfattningar om taxanutlöst smärta hos patienter med bröstcancer.

Metod för studien

För att genomföra studien har kvinnor under taxanbehandling intervjuats om sina erfarenheter av taxanutlöst smärta under behandlingen och ett år efter avslutad behandling. Kvinnorna skattade smärta med hjälp av en visuell smärtskattningsskala och med en kroppsbild färglagd enligt stoppljusmodellen: grönt ingen smärta alls, gult stanna eller fortsätta som vanligt, rött stopp med tillägg av svart för värsta tänkbara smärta. I studien skattades smärta även med ett cancerspecifikt livskvalitetinstrument, studien följde även upp erfaren smärta hos kvinnornas beträffande smärtintensitet, utbredning och del av kroppen vid flera mättillfällen under ett år. Slutligen undersöktes sjuksköterskors (i onkologisk dagvård) uppfattningar om taxan-inducerad smärta hos personer/patienter med bröstcancer.

Resultat av forskningen

Forskningen påvisar att taxanutlöst smärta är vanlig och behöver uppmärksammas systematiskt i onkologiskvård. Genom att använda flera smärtskattningsinstrument förbättras möjligheterna att kommunicera om smärta vilket ger flera fördelar. Personalen behöver stöd av rutiner för att kunna säkerställa likvärdig smärtvård.

Slutsatser

I slutsatserna av Susanne Hellerstedt Börjesson forskning kan noteras:

  • Taxanutlöst smärta är ett vanligt symptom i samband med sekventiell kemoterapi-behandling mot bröstcancer.
  • Kvinnor som får ont beskriver att smärtan är svår och smärtan uppfattas som hanterbar till svår att hantera.
  • En del kvinnor upplever smärta ännu ett år efter avslutad behandling, dock är smärtan inte lika utbredd och intensiv som under behandlingen.
  • Taxanutlöst smärta skattad med hjälp av en färglagd kroppsbild ger en bra utgångspunkt för utökad dialog om smärtutbredning och intensitet. Kroppsbilden gör smärtupplevelsen enklare att dela mellan patienten och vårdpersonalen.
  • Nationella riktlinjer för behandling av taxanutlöst smärta behövs för att patienter i hela landet ska få en likvärdig och bra behandling mot smärtan.

Datum och tid

Fredagen den 23 november 2018 klockan 09.15

Lokal

Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, 753 19 Uppsala

Opponent

Professor Joakim Öhlen, Institutionen för Hälsa- och vårdvetenskap, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kontaktperson

Susanne Hellerstedt Börjesson, sjuksköterska och doktorand

E-post: susanne.borjesson@ltdalarna.se

Telefon: 070-5872636

Länk till avhandlingen

http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=39430