Påtagligt förbättrad överlevnad i myelom med modern proteasomhämmare

Påtagligt förbättrad överlevnad i myelom med modern proteasomhämmare
Patienter som behandlas med protesomhämmaren Kyprolis överlever i median 7,6 månader längre än om de får standardbehandling med den äldre proteasomhämmaren Velcade. Det visar en analys av total överlevnad från fas III-studien ENDEAVOR som nu publicerats i Lancet Oncology.

– Avsevärt längre tid utan att sjukdomen förvärras, lindrigare biverkningsprofil och nu får vi även svart på vitt att den totala överlevnaden förbättras väsentligt – allt sammantaget innebär det här en klar förbättring för patienter som fått återfall i myelom, säger docent Bo Björkstrand, överläkare vid Hematologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset och en av de ledande experterna på området.

Nu publicerar den ansedda vetenskapliga tidskriftenThe Lancet Oncology de starka resultaten som presenterades vid the 16th International Myeloma Workshop i New Delhi i våras. I fas III-studien ENDEAVOR har Kyprolis 56 mg/m2 i kombination med dexametason (Kd56) jämförts head-to-head med den äldre proteasomhämmaren Velcade (bortezomib) plus dexametason (Vd). Den analys av total överlevnad som nu publicerats i The Lancet Oncology visar att den Kyprolis-baserade behandlingen, Kd56, minskar risken för död med 21 procent jämfört med bortrzomib och dexametason, Vd. Den totala överlevnaden i median för Kd56 var 47,6 månader vilket ska jämföras med 40,0 månader för Vd.

Boretzomib är i likhet med Kyprolis en så kallad proetasomhämmare som verkar genom att blockera aktiviteten av ett enzymkomplex som bland annat har till uppgift att bryta ner proteiner som är skadade eller som inte längre behövs. Behandling med proteasomhämmare stör denna reglering vilket får till följd att uttjänta proteiner i myelomceller inte ”städas undan” och förstörs. Detta leder i sin tur till att cellerna upphör att dela sig och genomgår programmerad celldöd, så kallad apoptos.

När den första proteasomhämmaren, bortezomib, introducerade för ett drygt decennium sedan betraktas det som ett mycket stort framsteg i behandlingen av myelom. Emellertid utvecklar myelomcellerna med tiden resistens mot bortezomib varpå återfall strängt taget är oundvikligt. Dessutom kan bortezomib ge upphov till neuropati, en långvarig och plågsam biverkan som inte observerats vid behandling med Kyprolis.

– De här resultaten visar värdet av proteasomhämning vid behandling av myelom – och att Kyprolis bör vara den proteasomhämmare som är standardbehandling vid första återfall, säger Bo Björkstrand.

Den aktuella analysen av total överlevnad är publicerad i The Lancet Oncology, Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial, MA Dimopoulos et al.