EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom

EHA 2016: Kyprolis fortsätter att övertyga vid myelom

Kyprolis (carfilzomib) framkallar apoptos, celldöd, genom att blockera proteasomer, enzymkomplex som spelar en viktig roll i cellens funktion och tillväxt.

Patienter som fått återfall i myelom kan leva väsentligt längre utan att sjukdomen förvärras om de behandlas med proteasomhämmaren Kyprolis. Det visar data som presenterats vid den stora blodcancerkongressen EHA som just avslutats.

– Mycket talar för att Kyprolis kommer att spela en större och viktigare roll vid behandlingen av myelom under de kommande åren, säger Michael Grövdal, specialist i hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

Vid the 21st Congress of the European Hematology Association, Europas största och viktigaste vetenskapliga kongress på det hematologiska området, har nya data för Kyprolis (carfilzomib) presenterats. Det handlar bland annat om nya analyser av den tidigare publicerade ASPIRE, fas III-studien som låg till grund för godkännandet av Kyprolis i slutet av förra året.

En så kallad post hoc-analys av data från ASPIRE visar att den kumulativa förekomsten av komplett respons (CR = Complete Response), det vill säga fullständigt terapisvar fortsatte att öka över tid hos de patienter som behandlats med Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason, i en påtagligt högre takt än vad som kunnat observeras hos den grupp som enbart fått lenalidomid och dexametason, se abstract på EHA:s webbplats för detaljerad information: Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone vs Lenalidomide and Dexamethasone in Patients with Relapsed Multiple Myeloma: Analysis of Response and Progression-Free Survival Hazard Ratio Over Time. Ökningen var som snabbast under de första 15 månaderna.

Vidare visar analysen visar att tillägg av Kyprolis reducerar risken för progression, att sjukdomen åter skjuter fart, och/eller död med 42 procent under de 18 månader som patienterna i studien fick Kyprolis som tillägg till lenalidomid och dexametason.

– Det är också positivt att en så potent behandling som Kyprolis har en så pass tolerabel biverkningsprofil, säger Michael Grövdal.

Flera presentationer bekräftar den positiva effekten av Kyprolis
Flera nya analyser av data från fas III-studien ENDEAVOR, där Kyprolis i kombination med dexametason jämförs med en annan proteasomhämmare, bortezomib + dexametason, visar på en påtagligt förbättrad progressionsfri överlevnad hos patienter med relapserande eller refraktär myelom som behandlats med Kyprolis. Analyser av studiedata visar att de bättre resultaten med Kyprolis gäller oavsett tidigare behandling, cytogenisk riskstatus och ålder. En subanalys visade på en liknande fördel för asiatiska patienter. (EHA abstracts #E1266, #E1267, #E1274 and #E1328).

En subanalys av data från patienter som i ENDEAVOR behandlades med subkutant bortezomib visar att Kyprolis också jämfört med denna grupp ger förlängd progressionsfri överlevnad och betydligt mindre polyneuropati, oavsett om patienten tidigare behandlats med bortezomib eller inte. (EHA abstract #P659).
En analys av effekt mot bakgrund av cytogenetisk riskgrupp baserad på data från ASPIRE visar att tillägg av Kyprolis ger en signifikant förbättring av PFS jämfört med enbart lenalidomid och dexametason både hos patienter i högriskgruppen och i standardriskgruppen (EHA abstract #P663).
Ytterligare information om de abstracts som presenterats vid EHA samt kompletterande säkerhetsinformation finns att läsa i internationellt pressmeddelande (på engelska).