NT-rådet rekommenderar Imfinzi (durvalumab) som ett behandlingsalternativ vid icke småcellig lungcancer

NT-rådet rekommenderar Imfinzi (durvalumab) som ett behandlingsalternativ vid icke småcellig lungcancer

NT-rådets (Rådet för nya terapier) rekommendation till landstingen är att Imfinzi (durvalumab) kan införas som ett behandlingsalternativ vid icke småcellig lungcancer (NSCLC). Beslutet innebär att NT rådet ser ett visst värde i behandlingsalternativet men låter landsting och regioner själva avgöra i vilken mån det ska införas som ett behandlingsalternativ.

Hela beslutet går att läsa här

NT-rådet har landstingens mandat att ge rekommendationer om användningen av vissa nya läkemedel. Syftet med NT-rådets rekommendationer är bland annat att vården ska vara kostnadseffektiv och rättvis över hela landet.

Durvalumab godkändes nyligen av EU-kommissionen för behandling av vuxna personer med lokalt avancerad icke småcellig lungcancer, som inte går att operera men som inte har spridit sig ut i kroppen. Godkännandet, som grundar sig på PACIFIC-studien, gäller behandling av personer vars tumörer uttrycker biomarkören PD-L1 och där dagens standardbehandling redan har givits, alltså platinabaserad radiokemoterapi, där strålbehandling ges i kombination med cytostatika.

–Immuncheckpointhämmare, dit durvalumab tillhör, har sedan några år en etablerad plats i behandlingen av avancerad icke småcellig lungcancer. PACIFIC-studien flyttar fram positionerna för denna behandling till att även fungera som tilläggsbehandling vid kurativt syftande kombinationsbehandling med cytostatika och strålbehandling. Effekten av denna efterbehandling är god och innebär en ny standard-of-care för denna patientgrupp, säger Anders Vikström, överläkare på Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Under 2016 fick strax under 3 900 svenskar diagnosen lungcancer, enligt sammanställningen Cancer i siffror 2018[1], som görs i samarbete mellan Socialstyrelsen och Cancerfonden. I den siffran ingår flera sorters lungcancersjukdom, men icke småcellig lungcancer står för cirka 85 procent av all lungcancer. Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, men den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. När sjukdomen upptäcks är den ofta redan lokalt avancerad. Den relativa femårsöverlevanden har förbättrats i Sverige under de senaste åren, men ligger fortfarande på endast 17 procent för män och 24 procent för kvinnor[2].

Om durvalumab

Durvalumab är en monoklonal antikropp riktad mot proteinet PD-L1. Detta protein kan uttryckas på vissa tumörceller vid icke-småcellig lungcancer. Durvalumab verkar genom att interagera med PD-L1 och på så sätt blockera interaktioner med receptorer på aktiverade T-celler i immunförsvaret, kallade PD-1, samt proteinet CD80. På så sätt bryts tumörcellernas försvar mot immunförsvaret ned och immunförsvaret kan gå till angrepp mot tumörcellerna.

Durvalumab är godkänt för behandling av inoperabel småcellig lungcancer i stadium III i Brasilien, Indien, Japan, Kanada, Schweiz och USA samt inom EU.

 

För ytterligare information kontakta:

Jacob Lund, Kommunikationsdirektör. Tel: 072 560 2157.

E-post: jacob.lund@astrazeneca.com

[1]-2 https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20976/2018-6-10.pdf

ONC 4427 11/18 SE