Dificlir (fidaxomicin) är mer kostnadseffektivt än dagens standardbehandling för cancerpatienter

Clostridium difficile-infektion (CDI) beräknas kosta 3 miljarder euro årligen inom EU och kostnaden förväntas nästan dubbleras under de kommande fyra decennierna

Nya data som presenterades vid den 54:e ICAAC-kongressen (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) visar att de totala behandlingskostnaderna för cancerpatienter med CDI är lägre med fidaxomicin jämfört med dagens standardbehandling, vankomycin. Med hjälp av en beslutsträdsanalys kunde man visa att den potentiella kostnadsbesparingen skulle uppgå till 5600 euro per patient.

Sjukdomen CDI, orsakad av tarmbakterien Clostridium difficile, är en av våra vanligaste sjukhussmittor och kan vara potentiellt livshotande. Patienter som har fått kemoterapi och de med fasta tumörer kan vara särskilt mottagliga för CDI på grund av sina långa sjukhusinläggningar samt exponering för mycket antibiotika och kemoterapeutiska läkemedel. Dessa patienter är också mer benägna att få återfall av CDI.

Analysen, presenterad vid ICAAC, undersökte direkta kostnadsparametrar inklusive läkemedelskostnader, behandling på vårdavdelning och intensivvård samt mikrobiologisk diagnostik för clostridium difficile.Mediankostnaden för behandling per patient som behandlades med fidaxomicin var 22 200 euro jämfört med 27 800 euro för behandling med vankomycin. De lägre kostnaderna för fidaxomicin beror primärt på att risken för återfall signifikant minskar för patienter som behandlats med fidaxomicin jämfört med vankomycin.

Från och med den 29 maj 2014 ingår Dificlir (fidaxomicin) i högkostnadsskyddet* enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Myndigheten anser att antibiotikumet vid behandling av svåra sjukdomsfall eller vid svåra återfall är ett kostnadseffektivt eller till och med kostnadsbesparande behandlingsalternativ för vården.

”CDI är en stor ekonomisk och social börda som orsakar ytterligare onödigt lidande för redan sjuka patienter. Inte nog med att de svåra diarréerna kan potentiellt vara livshotande, den höga smittrisken är en viktig orsak till förlängda vårdtider och ökade sjukvårdskostnader. TLVs beslut möjliggör att denna eftersatta patientgrupp får tillgång till ett värdefullt behandlingstillskott som vi tror kommer förbättra vården och hanteringen av CDI-infektioner”, säger Cecilia Magnusson.

Kostnadseffektiviteten för fidaxomicin har även visats internationellt i en studie som är den första i sitt slag och som genomfördes nyligen på St. Georges Hospital i London. Studien tittade på ett års erfarenhet av att använda fidaxomicin som första linjens behandling för alla vuxna med bekräftad CDI, inklusive patientgrupper som inte tidigare studerats i en randomiserad, kontrollerad fas III-studie. Behandling med fidaxomicin ledde till en minskning av återfall för patienter med CDI och en besparing på över 48 000 GBP under den brittiska hälsomyndighetens (NHS) finansår jämfört med standardbehandlingen (vankomycin eller metronidazol).

CDI är en av de vanligaste orsakerna till diarré associerad med antibiotikabehandling och allvarliga fall kan leda till tarmkirurgi och även dödsfall. Inneliggande patienter med CDI löper upp till tre gånger större risk att avlida på sjukhus (eller inom en månad efter infektionstillfället) än de som inte lider av CDI. Återfall är en stor utmaning inom CDI-behandling; 25 % får ett återfall av sjukdomen inom en månadoch patienter som redan haft ett återfall är 40 % mer benägna att riskera ytterligare ett återfall av CDI.9

*Med en begränsning vilket innebär att subventionen omfattar patienter som drabbas av svår CDI, både för behandling vid första smittotillfället och vid återfall.

Om Clostridium difficile-infektion

CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion i den inre slemhinnan i tjocktarmen av bakterierna Clostridium difficile. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation av tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden.9 Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och möjliggör en grogrund för Clostridium difficile bakterier.CDI är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna11 och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter 65 år och äldre.I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 % av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier.ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI.