Data visar på fortsatt varaktiga responser med Bavencio (avelumab)

Data visar på fortsatt varaktiga responser med BAVENCIO (avelumab)

På årets cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, presenterades uppföljande data efter två år med BAVENCIO hos patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en ovanlig och aggressiv typ av hudcancer.1

Vid denna tvåårsuppföljning av den pivotala studien visar BAVENCIO fortsatt kliniskt varaktiga responser och stabil andel progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) jämfört med tidigare analyser av patienter som svarat på denna behandling. Klinisk aktivitet observerades i alla undergrupper av patienter, oberoende av expression av PD-L1 i tumörvävnad eller Merkel Cell Polyomavirusstatus. Säkerhetsprofilen för BAVENCIO i denna studie har inte förändrats med längre uppföljning och överensstämmer fortsatt med den som observerats i det övergripande kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN.

I JAVELIN Merkel 200 – en singelarmad open-label fas II-studie – gavs patienter med histologiskt bekräftad mMCC, vars sjukdom hade fortskridit vid eller efter behandling med kemoterapi administrerad för metastatisk sjukdom, BAVENCIO 10mg/kg intravenöst varannan vecka fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Totalt 88 patienter följdes under en mediantid av 29,2 månader (spann 24,8 – 38,1 månader). Bekräftad tumörrespons (overall response rate) på 33 % (95 % konfidensintervall [CI] 23,2 -43,8; komplett respons i 11,4 %) förblev oförändrad jämfört med tidigare analyser som rapporterats både vid ett år och vid 18 månader. Responserna fortsatte hos 19 av 29 patienter som svarade på behandlingen, däribland 12 patienter med varaktighet av responsen överstigande två år. Varaktiga responser ledde till stabil andel PFS (29 % vid 12 månader, 29 % vid 18 månader och 26 % vid 24 månader). Medianvärdet för OS var 12,6 månader (95 % CI 7,5-17,1) och den uppskattade andelen OS vid två år var 36 % (50 % vid 12 månader och 39 % vid 18 månader). Med en minsta uppföljningstid på två år identifierades inga nya säkerhetssignaler för BAVENCIO och säkerheten överensstämde med tidigare rapporter. Sextiosju patienter (76,1 %) hade någon behandlingsrelaterad biverkan, 10 patienter (11,4 %) hade en biverkan av grad 3 eller lägre och 20 patienter (22,7 %) hade en immunrelaterad biverkan. Inga behandlingsrelaterade dödsfall inträffade.

– Dessa resultat utgör en avgörande milstolpe för patienter med mMCC, då cytostatika historiskt sett varit det enda behandlingsalternativet för denna förödande sjukdom, säger Markus Finzsch, Medical Director på Merck. Dessa data, tillsammans med de ytterligare real-world data som också presenteras vid ASCO, stärker vår tro på BAVENCIO som ett behandlingsalternativ för denna sällsynta och aggressiva hudcancer”.

Om avelumab
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (programmed death ligand-1). Avelumab har i prekliniska modeller visats engagera både det adaptiva och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-L1-receptorerna har avelumab visats frigöra suppression av den T-cell-medierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.2-4Avelumab har också visats inducera NK cell-medierad direkt tumörlysis via antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro. 4-6 I november 2014 tillkännagav Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera avelumab.

Godkänd indikation i EU
EU-kommissionen godkände avelumab (BAVENCIO®) för behandling av patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC) i september. I Sverige fick Bavencio rekommendation av NT-rådet för användning i den indikationen sedan mars 2018.

Om alliansen Merck-Pfizer
Immuno-onkologi är ett område med högsta prioritet för Merck och Pfizer. Den globala strategiska alliansen mellan Merck och Pfizer gör det möjligt för bolagen att dra nytta av varandras styrkor och förmågor och ytterligare utforska den terapeutiska potentialen hos avelumab, en anti-PD-L1 antikropp som ursprungligen upptäcktes och utvecklades av Merck. Inom immuno-onkologialliansen kommer vi tillsammans att utveckla och kommersialisera avelumab och föra Pfizers PD-1 antikropp framåt. Alliansens fokus är att utveckla högprioriterade internationella kliniska program för prövning av avelumab, såväl som monoterapi som i kombinationsbehandlingar, och strävar efter att hitta nya sätt att behandla cancer.

Referenser

1 Nghiem P. Two-year efficacy and safety update from JAVELIN Merkel 200 part A: a phase 2 study of avelumab in metastatic Merkel cell carcinoma progressed on chemotherapy. Abstract 9507. To be presented at ASCO 2018, June 1-4, 2018. Chicago, IL.

2 Dolan DE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control 2014;21(3):231–7.

3 Dahan R, Sega E, Engelhardt J, et al. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell 2015;28(3):285–95.

4 Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res 2015;3(10):1148-57.

5 Kohrt HE, Houot R, Marabelle A, et al. Combination strategies to enhance antitumor ADCC. Immunotherapy 2012;4(5):511–27.

6 Hamilton G, Rath B. Avelumab: combining immune checkpoint inhibition and antibody-dependent cytotoxicity. Expert Opin Biol Ther 2017;17(4):515–23.