”Dags att ställa de svåra frågorna om framtidens cancervård”

Uppsala Health Summit rapport: ”Dags att ställa de svåra frågorna om framtidens cancervård”

Allt fler insjuknar i cancer i Sverige och världen. Medicinska framsteg öppnar nya möjligheter att bromsa och bota cancer, men gapet mellan vad som är möjligt och vad vården kan erbjuda växer. Idag publiceras rapporten Care for Cancer inför årets Uppsala Health Summit 14 – 15 juni, som fokuserar på hur vi kan bana väg för en bättre och mer jämlik tillgång till bästa möjliga diagnostik och vård.

– Vi hoppas att diskussionerna på Uppsala Health Summit 2018 ska leda till konkreta förslag som kan bidra till att minska skillnaden mellan vad som är medicinskt möjligt och kliniskt genomförbart. Vårdgivare och beslutsfattare behöver bättre kunskapsstöd för sina beslut. Data finns ofta, i patientjournaler, register och biobanker, men oftast bara tillgängligt till viss del och sällan jämförbara. Genom att skaffa oss insyn från olika aktörer och olika forskningsfält, samt samla klinisk erfarenhet tror jag att vi kan utveckla förslag till hur cancervården kan göras mer effektiv och jämlik, säger Uppsala Health Summits programrådsordförande professor emeritus Lars Holmberg.

Rapporten Care for Cancer, som publiceras inför årets Uppsala Health Summit den 14-15 juni belyser bland annat behovet av mer fokuserad utveckling av biomarkörer, hur vi kan få en bättre uppskattning av nya behandlingars verkliga värde, hur precisions-medicin kan blir verklig för fler patienter, vikten av att bygga upp infrastrukturer för biobanker i hela världen, behovet att förbereda samhället för allt fler canceröverlevare, hur man kan implementera fysisk träning på bred front som del av cancerbehandlingar samt möjligheterna att använda redan registrerade läkemedel för nya behandlingsområden.

Tvärgående ämnen, såsom hur vi förbättrar vård för barn med cancer, hur vi förbättrar patienters egen medverkan i vårdprocesser, samt tillgång till jämlik vård, är återkommande teman i rapporten.

I samtalen på Uppsala Health Summit deltar cirka 150 beslutsfattare och experter från myndigheter, vårdgivare, patientorganisationer, akademi och företag från hela världen.

Rapporten har skrivits av Uppsala Health Summits programråd, som leds av professor emeritus Lars Holmberg, och presenterar de huvudsakliga argumenten för vad som behövs göras inom ett flertal områden, som också kommer att diskuteras på mötet.

Varje år dör cirka åtta miljoner människor i cancer och över 17 miljoner får en cancerdiagnos. Antalet nya fall förväntas stiga dramatiskt inom de närmaste åren, framförallt i låg- och medel-inkomstländer. I maj 2017 antog Världshälsoförsamlingen en resolution som uppmanar WHO´s medlemsländer att utveckla nationella cancerplaner och inkludera åtgärder för prevention, screening, diagnostik, behandling och vård.

Rapporten kan läsas på Uppsala Health Summits websida eller beställas från Uppsala Health Summits projektkontor genom att skicka ett email till info@uppsalahealthsummit.se

Läs mer om mötet på Uppsala Health Summits websida www.uppsalahealthsummit.se

För mer information, kontakta Madeleine Neil, Projektledare för Uppsala Health Summit, Uppsala universitet, Tel: 070-425 0891, e-post: madeleine.neil@uadm.uu.se.