Dags att söka anslag från Dagmar Ferbs minnesfond

Dags att söka anslag från Dagmar Ferbs minnesfond
Från Dagmar Ferbs minnesfond utdelas 150 000 kr under 2018. Medel ges till ett eller flera projekt inom kliniskt orienterad cancerforskning som inte använder s k genteknologi, främst nya projekt med begränsade resurser. Kostnader för löner och resor täcks inte. Anslag förvaltas av fonden för att undvika förvaltningskostnader. Beslut meddelas i maj – juni.

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning, uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, uppgifter om den sökandes/gruppens beviljade och sökta övriga anslag, meritförteckning samt institutionstillhörighet och e-adress för huvudmannen. I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etisk prövning. Särskilda ansökningsformulär krävs inte. Elektronisk ansökan om högst 6 A4-sidor ska senast 2018-05-06 sändas till petergunven@gmail.com (samma adress för förfrågningar).