CHMP rekommenderar godkännande av ytterligare en indikation för Revlimid

CHMP har lämnat ett positivt utlåtande angående att utöka indikationen för Revlimid (lenalidomid) till att även inkludera nydiagnostiserade patienter med myelom som inte är lämpade för högdosbehandling inkluderande autolog stamcellstransplantation.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) har givit ett positivt yttrande för kontinuerlig oral behandling med Revlimid hos vuxna patienter med tidigare obehandlat myelom och som inte är lämpade för högdos cytostatikabehandling inkluderande autolog stamcellstransplantation. Celgenes tre produkter – Revlimid, Imnovid och Talidomid Celgene – utgör hörnstenar i behandlingen av myelom. CHMPs positiva yttrande för Revlimid avseende den nya indikationen innebär att Celgene kommer ett steg närmre sitt yttersta mål, att bota myelomsjukdomen. Tills det målet kan uppnås, kommer Celgene nu kunna erbjuda individualiserade behandlingsalternativ som förlänger och förbättrar livet för patienter under alla stadier av sjukdomen.

Om Revlimid (lenalidomid) Revlimid är i kombination med dexametason godkänt i 70 länder för behandling av patienter med myelom som har fått minst en tidigare behandling samt för behandling av patienter med transfusionsberoende anemi på grund av lågrisk eller intermediärt-1 MDS, associerat med en isolerad del (5q) cytogenetisk avvikelse när andra terapeutiska alternativ är otillräckliga eller inadekvata.
Om Imnovid (pomalidomid) Imnovid är i kombination med dexametason godkänt i EU för vuxna patienter med relapserande (återfall) och refraktärt (svarar ej på behandling) myelom som har fått minst två tidigare behandlingar inklusive lenalidomid och bortezomib, och som har uppvisat försämrat sjukdomstillstånd efter den sista behandlingen.