CHMP rekommenderar EU-godkännande av Avastin i kombination med Tarceva för behandling av NCSLC

CHMP rekommenderar EU-godkännande av Avastin i kombination med Tarceva för behandling av NCSLC

För patienter med en speciell sorts spridd lungcancer ger cancerläkemedlen Avastin och Tarceva i kombination signifikant längre överlevnad utan att sjukdomen förvärras, jämfört med enbart Tarceva. Därför rekommenderar nu EU:s läkemedelskommitté att kombinationsbehandlingen godkänns.

Europeiska Unionens läkemedelskommitté CHMP (European Union´s Committee for Medical Products for Human Use) har utfärdat en så kallad positive opinion för kombinationsbehandling med Tarceva (erlotinib) och Avastin (bevacizumab) som första linjens behandling av vuxna patienter med spridd EGFR-muterad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Detta betyder att läkemedelskombinationen sannolikt kommer att godkännas för användning i EU inom de närmaste 60 dagarna.

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer, den cancerform som skördar flest liv. År 2014 avled över 3 500 personer på grund av lungcancer i Sverige. Cirka 10 procent av patienterna med icke småcellig lungcancer har den så kallade EGFR-mutationen.

CHMP:s beslut om positive opinion baseras främst på en fas II-studie benämnd JO25567. Studien visade att patienter som behandlades med Avastin- och Tarcevakombination levde i median 6,3 månader längre utan att deras sjukdom förvärrades jämfört med de patienter som endast behandlades med Tarceva. Risken för progress av sjukdomen eller död minskade med 46% hos de patienter som fick kombinationsbehandlingen.