CHMP ger positiv rekommendation för cancerläkemedel

  • Portrazza (necitumumab), avsett för första linjens behandling av vuxna patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.
  • Tagrisso (osimertinib), avsett för behandling av vuxna patienter med icke-småcellig lungcancer som uppvisar resistensmutationen T790M.
  • Revolade (eltrombopag), där indikationen för behandling av vuxna patienter med ITP och som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner), utökas till att omfatta även icke-splenektomerade patienter.
  • Tarceva (erlotinib), där indikationen för underhållsbehandling, hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserande NSCLC som uppvisar stabil sjukdom efter första linjens kemoterapi, begränsas till de med EGFR aktiverande mutationer.