Nya data för Opdivo på patienter med cancer i urinblåsan

Nya data för Opdivo på patienter med cancer i urinblåsan
Resultat från CheckMate -275 studien bekräftar tidigare resultat av Opdivo® (nivolumab) vid behandling av patienter med avancerad cancer i urinblåsan

  • Behandling med Opdivo visade en bekräftad objektiv svarsfrekvens på 19,6 procent hos tidigare behandlade patienter
  • Varaktig respons sågs hos patienter, oavsett PD-L1 uttryck.
  • Säkerhetsprofilen för Opdivo överensstämde med det som har rapporterats i tidigare studier.

Bristol-Myers Squibb presenterar resultat från studien CheckMate -275, som visar att 19,6 procent (95% KI 15,0-24,9) av patienterna som behandlats med Opdivo, oavsett patientens PD-LI uttryck, uppnådde det primära effektmåttet bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR). I studien utvärderades behandling med Opdivo hos patienter med metastaserad urotelial cancer, refraktära mot platinumbaserad behandling.

Svar uppnåddes hos såväl patienter med PD-L1 uttryck som patienter som inte hade något uttryck av PD-L1. 23,8 procent (95% KI 16,5-32,3) av patienterna med PD-L1-uttryck på en procent eller mer (≥1%) uppnådde bekräftad ORR, jämfört med 16,1 procent (95% KI 10,5-23,1) av patienterna med PD-L1 uttryck under en procent (<1%). 28,4 procent (95% KI 18,9-39,5) av patienterna med PD-L1-uttryck på fem procent eller mer (≥5%) uppnådde bekräftad ORR jämfört med 15,8 procent (95% KI 10,8-21,8) av patienter med PD-L1 uttryck under fem procent (<5%). Mediantiden för en varaktig respons uppnåddes inte inom uppföljningsperioden som var minst sex månader. Hos 77 procent av patienterna som behandlades med Opdivo uppmättes en pågående respons. Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -275 var jämförbar med resultat som har rapporterats från tidigare studier med Opdivo inom andra tumörtyper.

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 8 oktober under en under en muntlig presentation (Abstract #LBA31_PR).

90 procent av all diagnostiserad blåscancer är urotelial cancer. Majoriteten av all blåscancer diagnostiseras på ett tidigt stadium, men andelen patienter som får återfall och progression i sjukdomen är hög och cirka 78 procent av patienterna får ett återfall inom fem år.

– Det finns ett stort behov av nya behandlingsmöjligheter för patienter med progressiv, metastaserad uroterial cancer. Resultaten från CheckMate -275 visar att behandling med Opdivo uppnår en varaktig och kliniskt meningsfull objektiv svarsfrekvens för 19,6 procent av patienterna. Baserat på dessa resultat har Opdivo potential att bli ett viktigt, nytt behandlingsalternativ för patienter med platinumrefraktär avancerad cancer i urinblåsan, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

Om CheckMate -275

CheckMate -275 är en enarmad, öppen fas II-studie. I studien utvärderades säkerhet och effekt för Opdivo, vid behandling av patienter med lokalt avancerad inoperabel urotelial cancer samt patienter med progredierande sjukdom eller återfall efter en platinumbaserad behandling mot metastaser, inom ett år efter neoadjuvant/adjuvant platinumbaserad behandling. Studien inkluderade patienter oavsett PD-L1 uttryck. Studiens primära effektmått var bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR) hos patienter med ett PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) och på fem procent eller mer (≥5%), vilket definierats av en ”blindad” oberoende granskningskommitté. Viktiga sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS), totalöverlevnad (OS), säkerhet och livskvalitet. Patienterna fick Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka och respons bedömdes med början åtta veckor från randomisering och fortsatte var åttonde vecka under 48 veckor, därefter var 12:e vecka tills progression eller utsättning av behandling.

Bekräftad ORR var 19,6 procent (95% KI: 15,0-24,9) för alla behandlade patienter. Ungefär hälften av den totala patientpopulationen (46%) hade ett PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) och cirka 30 procent hade ett PD-L1 uttryck på fem procent eller mer (≥5%). Ett högre behandlingssvar observerades hos patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (23,8%, 95% KI: 16,5-32,3) och hos patienter med PD-L1 uttryck på fem procent eller mer (≥5%) (28,4%, 95% KI: 18,9-39,5). Behandlingssvar med Opdivo observerades även hos patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (16,1%; 95 % Kl: 10,5-23,1) respektive under fem procent (<5%) (15,8%, 95% KI 10,8-21,8).

Hos de 52 patienter som svarade på behandlingen var mediantiden för en varaktighet av respons 1,9 månader (1,6 – 5,9 månader). Mediantiden för varaktig respons nåddes inte, med ett fortgående svar bland 77 procent av de som svarade vid tidpunkten för analysen.

Mediantiden för effektmåttet progressionsfri överlevnad (PFS) var 2,0 månader för alla behandlade patienter (95% KI: 1,87-2,63). För patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (95% KI: 1,77-2,04) var mediantiden för progressionsfri överlevnad (PFS)1,87 månader, och för patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (95% KI: 1,94-3,71) var mediantiden 3,55 månader. Patienterna fick en överlevnadsfördel (OS) med en mediantid på 8,74 månader (95% KI: 6,05-NA), 5,95 månader för patienter med PD-L1 uttryck under en procent (<1%) (95% KI: 4,30-8,08), och 11,3 månader för patienter med PD-L1 uttryck på en procent eller mer (≥1%) (95% KI: 8,74-NA). Dessutom uppnådde samtliga patienter förbättrad livskvalitet då de studerades under 41 veckor, enligt två livskvalitetsmått, EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) QLQ-C30 och EQ-5D Visual Analog Scale.

Säkerhetsprofilen för Opdivo i CheckMate -275 var jämförbar med resultat som har rapporterats från tidigare studier med Opdivo inom andra tumörtyper. Av de 270 patienter som fick Opdivo, upplevde 64,4 procent olika grad av behandlingsrelaterade biverkningar, varav 17,8 procent av grad 3 eller grad 4. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av någon grad var trötthet (16,7%), klåda (9,3%), diarré (8,9%), minskad aptit (8,1%), hypotyreos (7,8%), illamående (7,0%), asteni (5,9%), hudutslag (5,9%) och pyrexi (5,6%). De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 var trötthet (1,9%), diarré (1,9%), asteni (1,5%) och hudutslag (1,1%). 4,8 procent av patienterna avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar av någon grad och 3,0 procent avbröt behandlingen på grund av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4.