Cancerpatienter skattar sin hälsa för bättre rehabilitering

Cancerpatienter skattar sin hälsa för bättre rehabilitering

Cancerpatienter är i stort behov av stöd, både patienten själv och närstående. I det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastslås vikten av att lämpliga rehabiliteringsinsatser erbjuds patienter och närstående för att få möjligheten leva ett så bra liv som möjligt.

Hälso- och sjukvården i Region Örebro län är bland de första i landet att erbjuda cancerpatienter en hälsoskattning via ett självskattningsformulär, för att på ett strukturerat sätt hjälpa patienten i sin rehabilitering.

Kontaktsjuksköterska

Patienter som fått en cancerdiagnos får en namngiven kontaktsjuksköterska, vilken har ett övergripande ansvar för patienten och dess närstående under hela vårdförloppet.

– Cancerpatienter går ofta igenom jobbiga behandlingar som kan påverka hälsotillståndet på flera sätt. Kontaktsjuksköterskan ska fånga upp patientens behov av rehabilitering, säger Ingrid Alkebro, specialistsjuksköterska onkologi, Universitetssjukhuset Örebro.

Rehabilitering utifrån patientens förutsättningar

När en patient får diagnosen cancer, oavsett vilken typ av cancer det är, blir patienten erbjuden att fylla i ett formulär och svara på frågor angående sin fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsa.

Sjuksköterskan går igenom, tillsammans med patienten, hur hen svarat på frågorna. Därefter upprättar de en plan för rehabilitering. Patienten har själv stor möjlighet att påverka vilka problem hen önskar hjälp med. Hälsoskattningen genomförs flera gånger under patientens sjukdomstid.

– Här får sjukvården möjlighet att på ett strukturerat sätt fånga upp hur patienten mår ur flera aspekter, exempelvis familj och relationer, ekonomi, sexualitet och utseende. Det är alltid på patientens villkor, det är ett erbjudande och helt frivilligt att svara på frågorna, säger Ingrid Alkebro.

– Det formulär som patienten fyller i är bygger på erkända instrument för att mäta livskvalitet. Vårt formulär är framtaget för att dels kunna identifiera problemområden som patienten upplever, dels vara ett redskap för sjukvårdspersonalen, säger Emma Ohlsson-Nevo, forskningshandledare, med dr, leg sjuksköterska.

Hälsoskattningen dokumenteras i journalen och ligger sedan till grund för patientens rehabilitering. Olika yrkesprofessioner kopplas in beroende på vilka behov patienten har.

Kontakt

Ingrid Alkebro, specialistsjuksköterska onkologi, tel 019-602 13 96, mail ingrid.alkebro@regionorebrolan.se