Broskprotein kan påverka utveckling av bröstcancer

Broskprotein kan påverka utveckling av bröstcancer

Proteinet COMP som har sin huvudsakliga hemvist i brosk finns även i bröstcancertumörer där det innebär dålig prognos för patienterna, visar forskning från Lunds universitet. Studier på möss visade också att COMP bidrog till att utveckla och sprida bröstcancern.

COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) är ett protein som hittills mest studerats i broskvävnad, där den bidrar till rätt uppbyggnad och utformning av vävnaden. COMP används även som en markör för brosknedbrytning i ledsjukdomar.

Forskargruppen vid Lunds universitet fann via en databassökning en ledtråd som väckte intresset att undersöka om det kanske även finns en koppling till bröstcancer.

– Det var oväntat att finna COMP-proteinet i samband med bröstcancer, och det överraskade också genom sin kraftfulla inverkan på utvecklingen av bröstcancer på möss , berättar Emelie Englund, doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

Resultaten bygger på en patientstudie där bröstvävnad från drygt 600 kvinnor med bröstcancer studerades. COMP fanns i varierande grad både i tumörer och omgivande vävnad men aldrig i frisk bröstvävnad, och kvinnor med höga nivåer hade mer spridd cancer, kortare tid till återfall i sjukdomen samt sämre överlevnad.

– Vi noterade ett tydligt samband mellan höga nivåer av COMP och en sämre prognos vid bröstcancer. COMP-proteinet har potential att efter ytterligare forskning bli en ny markör för aggressiv bröstcancer och därmed ge tidig och värdefull information inför beslut om lämplig behandling, säger Anna Blom, professor i proteinkemi vid Lunds universitet.

Efter patientstudien gjordes studier av de molekylära mekanismer som kan förklara effekten av COMP i bröstmiljön. Undersökningarna, bl.a. en musstudie, visade att COMP-proteinet dels bidrog till snabbare tumörtillväxt, dels till ökad cancerspridning. COMP gjorde cancercellerna motståndskraftiga mot den naturliga celldödsprocessen och proteinet påverkade också ämnesomsättningen på cellnivå, den s.k. cellmetabolismen, så att bröstmiljön blev mindre fördelaktig för friska celler.

Forskargruppen påbörjar nu fördjupade studier kring COMP och de molekylära förloppen vid cellmetabolism. Därtill görs ytterligare studier kring andra, förändrade processer i cellerna knutna till COMP och tumörbildning i bröstet. Preliminära fynd pekar också på att proteinet kan ha betydelse vid utveckling av prostatacancer.

Resultaten publiceras i den amerikanska tidskriften Oncogene. Forskningen finansieras bl.a. av Cancerfonden, Allmänna sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer, Vetenskapsrådet och Region Skåne (genom s.k. ALF-medel).

Publikation:
“Cartilage Oligomeric Matrix Protein (COMP) contributes to the development and metastasis of breast cancer”
Oncogene, publicerad online 11 april 2016.
http://www.nature.com/onc/journal/vaop/ncurrent/full/onc201698a.html

För mer information om studien kontakta
Anna Blom, professor i proteinkemi, institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, 040-33 82 33, 070-415 06 82, anna.blom@med.lu.se