Blincyto visar god effekt hos barn med akut lymfatisk leukemi

Blincyto visar god effekt hos barn med akut lymfatisk leukemi

Enligt en internationell studie vars resultat nu publicerats i vetenskapstidskriften Journal Of Clinical Oncology (JCO) har läkemedlet Blincyto visat sig ha god effekt på barn med akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL). ALL är den vanligaste typen av cancer hos barn.

EU-kommissionen godkände tidigare i år Blincyto (blinatumomab) för behandling av akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-ALL) hos vuxna patienter som fått återfall eller inte längre är hjälpta av behandling med cytostatika. Amgen gjorde därefter en tilläggsansökan för barn baserade på data från fas I/II-studien 205’, där man fann att behandling med Blincyto gav komplett remission hos ett kliniskt betydande antal av patienter med recidiverande eller refraktär B-ALL.

39 procent av barnen med ALL uppnådde en komplett remission efter de två första behandlingarna (inga tecken på kvarvarande sjukdom vid utvärdering efter behandling) och 52 procent av dessa hade inga molekulära spår av kvarvarande sjukdom (MRD).

– Studien visade att Blincyto kan inducera djupa molekylära remissioner hos barn med refraktär multipelt recidiverande ALL, säger Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen Sverige, och fortsätter:

– Barnpatienter med relapserande eller refraktär ALL har ett mycket stort behov av nya behandlingsalternativ.

Antalet rapporterade biverkningar låg i linje med läkemedlets tidigare kända säkerhetsprofil

Kort om ALL
Varje år får drygt hundra personer i Sverige diagnosen Akut lymfatisk leukemi, ALL, en elakartad form av blodcancer som utgår från omogna vita blodkroppar i benmärgen. Att leukemin är akut innebär att tillståndet snabbt kan förvärras och, om behandling inte sätts in, leda till döden inom bara någon eller ett par månader. Barn och ungdomar med ALL kan ofta behandlas framgångsrikt med cellgifter, medan prognosen för vuxna patienter är betydligt sämre. Som regel svarar även vuxna med ALL bra på inledande behandling med cellgifter, men närmare hälften får återfall och svarar allt sämre på cellgifter. För patienter som fått återfall och som inte längre är hjälpta av sin behandling är prognosen dyster med en medianöverlevnad på inte mycket mer än ett halvt år.

Blincyto – en ny typ av immunterapi
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en central roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos patienter med B-ALL CD-19. Blincyto kopplar således ihop leukemicellen med T-cellen och på så sätt stimuleras T-cellerna att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.