Blincyto godkänt för behandling av ALL – akut lymfatisk leukemi hos barn

Blincyto godkänt för behandling av ALL – akut lymfatisk leukemi hos barn

EU-kommissionen har beslutat att godkänna Blincyto för behandling av recidiverande eller refraktär
akut lymfatisk leukemi, B-ALL, hos barn från ett års ålder.

– När barn får återfall efter att ha genomgått de mest krävande behandlingar med cellgifter eller stamcellstransplantation är det oerhört värdefullt att kunna erbjuda alternativa behandlingsformer, säger docent Jonas Abrahamsson, överläkare vid Barncancercentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

Akut lymfatisk leukemi, ALL, är en aggressiv blodcancer som årligen drabbar drygt hundra personer i Sverige, de flesta är barn och ungdomar. Utan behandling har sjukdomen ett hastigt förlopp och kan leda till döden inom bara någon månad. ALL står för cirka en fjärdedel av all barncancer och är därmed den vanligaste elakartade tumörsjukdomen hos barn. Tack vare bättre diagnostik och modern kombinationsbehandling med cytostatika överlever numera närmare 90 procent av barnen som drabbas av ALL. Cirka 15 procent av de som insjuknar får dock återfall i sjukdomen. Barn som får två eller fler återfall (recidiv) eller som utvecklar refraktär sjukdom har avsevärt sämre prognos, även om de genomgår intensiv kombinationskemoterapi och allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

I november 2015 godkände EU-kommissionen Blincyto (blinatumomab), en bispecifik antikropp som stimulerar det egna immunsystemet att attackera leukemiceller, för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi. Nu har man beslutat att utvidga indikationen till att också inbegripa barn från ett års ålder. Den utvidgade indikationen innebär att Blincyto kan användas som monoterapi för behandling av pediatriska patienter från 1 års ålder med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv pre-B ALL, som är refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller recidiverande efter tidigare allogen hematopoetisk stamcellstransplantation.

– Det här ger oss en ny behandlingsmetod där vi med immunterapi stimulerar barnets eget immunförsvar att angripa cancercellerna, säger Jonas Abrahamsson som också är ordförande i Svenska Barnleukemigruppen.

Den nya indikationen grundas på resultat från fas I/II-studien 205’ där 70 barn och ungdomar mellan sju månader och 17 år (medianåldern var åtta år) behandlades med den rekommenderade dosen av Blincyto. Tjugo av dessa 70 patienter (28,6 procent) uppnådde komplett remission – vilket innebär att inga tecken på cancer längre kunde upptäckas – eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning inom två behandlingscykler. I 17 av dessa 20 fall (85 procent) uppnåddes responsen redan under den första behandlingscykeln.

Författarna konstaterar att blinatumomab visat sig ha effekt mot leukemi hos patienter i alla åldrar och riskgrupper, även hos barn under två år och hos dem med ogynnsam cytogenetik. Vidare menar författarna att med tanke på hur kraftfulla behandlingar populationen genomgått är den andel som uppnådde komplett remission kliniskt tillfredsställande.

Resultaten har publicerats i Journal of Clinical Oncology: Phase I/Phase II Study of Blinatumomab in Pediatric Patients With Relapsed/Refractory Acute Lymphoblastic Leukemia

Om Blincyto
Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som binder dels till CD19, en ytmarkör på B-celler, dels till CD3 som finns på T-celler, en typ av celler som spelar en viktig roll i immunförsvaret. I de allra flesta fall uttrycker leukemicellerna hos B-ALL-patienter CD-19. Blincyto kopplar ihop leukemicellen med T-cellen vilket leder till att T-cellerna stimuleras att attackera de CD19-positiva leukemicellerna.

Blincyto erhöll år 2015 ett villkorat godkännande baserat på fas II-studierna Study ‘206respektive Study ‘211, men tidigare i år beslutade EU-kommissionen om fullständigt marknadsföringstillstånd baserat på de starka överlevnadsdata som Blincyto uppvisat i fas III-studien TOWER. I denna framkom att den totala överlevnaden (OS = Overall Survival) för patienter som behandlades med Blincyto var nästan det dubbla mot den grupp som fick cellgifter, 7,7 månader jämfört med 4,0 månader i median.

Resultaten av Study ‘206 har publicerats i Journal of Clinical Oncology: Phase II Trial of the Anti-CD19 Bispecific T Cell–Engager Blinatumomab Shows Hematologic and Molecular Remissions in Patients With Relapsed or Refractory B-Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

Resultaten av Study ‘211 har publicerats i the Lancet: Safety and activity of blinatumomab for adult patients with relapsed or refractory B-precursor acute lymphoblastic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study

Resultaten av TOWER-studien har publicerats i New England Journal of Medicine: Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia

Om Study 205’
Study ’205 utvärderade säkerhet och effekt av Blincyto i en fas 1/2 öppen, multicenter, enarmad studie hos 93 barn med Ph- recidiverande eller refraktär pre-B ALL (refraktär eller recidiverande efter minst två tidigare behandlingar eller vid återfall efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation, eller refraktär mot andra behandlingar och med över 25 procent blaster i benmärgen).

Det primära effektmåttet i fas I-delen var maximalt tolererad dos (MTD = Maximum Tolerated Dose) definierad som den dos vid vilken en eller färre än sex patienter fick dosbegränsande biverkningar (DLT = Dose-Limiting Toxicity). Sekundära effektmått inkluderade farmakokinetik och förekomst av biverkningar.

Det primära effektmåttet i fas II-delen var andelen patienter som uppnådde komplett remission inom två behandlingscykler. Sekundära effektmått inkluderade förekomst av biverkningar, andelen patienter som genomgick allogen hematopoetisk stamcellstransplantation efter behandling med blinatumomab, återfallsfri överlevnad (RFS = Relapse-Free Survival) och total överlevnad (OS = Overall Survival). MRD-respons och komplett MRD- respons var explorativa effektmått i båda faserna (MRD = minimal kvarvarande sjukdom, Minimal Residual Disease).

Blincyto administrerades som en kontinuerlig intravenös infusion. Den rekommenderade dosen för denna studie bestämdes till 5 μg/m2/dag dagarna 1–7 och 15 μg/m2/dag dagarna 8–28 i cykel 1 följt av två veckor utan Blincyto. Därefter gavs 15 μg/m2/dag dagarna 1–28, följt av två veckor utan Blincyto. Dosjustering till följd av biverkningar var möjlig. Patienter som svarade på Blincyto men senare fick återfall hade möjlighet att behandlas med Blincyto igen.

Bland de 70 patienter som behandlades med den rekommenderade dosen var medianåldern åtta år (intervall: sju månader till 17 år), 40 av 70 (57,1 procent) hade genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation innan de fick Blincyto och 39 av 70 (55,7 procent) hade refraktär sjukdom. Det genomsnittliga antalet behandlingscykler var 1,5.

20 av 70 patienter (28,6 procent) uppnådde komplett remission (CR = Complete Response) eller komplett remission med partiell hematologisk återhämtning (CR/CRh* = Complete Response with partial Hematologic recovery) inom två behandlingscykler. I 17 av dessa 20 fall (85 procent) uppnåddes responsen under den första cykeln.

Biverkningarna hos barn som behandlades med Blincyto liknade väsentligen dem som setts hos vuxna patienter. De vanligaste rapporterade allvarliga biverkningarna var pyrexi (11,4%), febril neutropeni (11,4%), cytokinfrisättningssyndrom (5,7%), sepsis (4,3%), CVK-relaterad infektion (4,3%), överdosering (4,3%) konvulsioner (2,9%), andningssvikt (2,9%), hypoxi (2,9%), lunginflammation (2,9%) och multiorgansvikt (2,9%). För mer uttömmande information om bland annat säkerhet, se internationellt pressmeddelande (på engelska).