Blincyto fortsätter att övertyga vid ALL

Blincyto fortsätter att övertyga vid ALL

Data från tre fas II-studier som bekräftar Blincytos effekt och säkerhet vid akut lymfatisk leukemi, ALL. Det är en av höjdpunkterna när expertisen nu summerar världens största blodcancerkongress, ASH 2015, som i år arrangerades i Orlando.

– Hela 80 procent av ALL-patienter med kvarvarande sjukdom, MRD, uppnådde fullständig remission med Blincyto, säger doktor Nicola Gökbuget, Goethe Universitätsklinikum i Frankfurt, som leder en av studierna.

Nicola Gökbuget var en av de utvalda som fick presentera sina rön vid 2015 års Best of ASH.

Varje år får strax över hundra personer i Sverige diagnosen akut lymfatisk leukemi, ALL, en elakartad form av blodcancer som utgår från omogna lymfocyter, en typ av vita blodkroppar, i benmärgen. Vuxna som drabbas av ALL svarar ofta bra på cellgiftsbehandling till en början, men närmare hälften drabbas av återfall och i det läget är effekten av cellgifter som regel betydligt sämre. Generellt är prognosen dyster för patienter med recidiverande/refraktär (relapsed/refractory) ALL.

Blincyto (blinatumomab) är en bispecifik antikropp som nyligen blev godkänd i Europa för behandling av patienter med Philadelphiakromosomnegativ B-prekursor ALL (B-ALL), som fått återfall i sin sjukdom eller inte svarar på cellgiftsbehandling.

Vid den stora blodcancerkongressen ASH som nyligen hölls i Orlando presenterades hoppingivande data från tre fas II-studier som bekräftar Blincytos effekt och säkerhet vid akut lymfatisk leukemi, ALL.

Den så kallade BLAST-studien syftar till att utvärdera effekt och säkerhet av Blincyto som monoterapi för patienter med B-prekursor ALL med MRD, minimal kvarvarande sjukdom (MRD = Minimal Residual Disease). MRD betecknar ett tillstånd då sjukdomen finns kvar efter behandling. Även om MRD innebär att andelen leukemiceller är mycket låg är kvarvarande sjukdom förknippat med förhöjd risk för återfall och sämre total överlevnad.

Vid ASH 2015 presenterades nya data från BLAST som visade att 80 procent av patienter med kvarvarande sjukdom uppnådde komplett MRD-respons redan under första behandlingscykeln med Blincyto. Hos dessa patienter är såväl tiden med tillfredsställande behandlingssvar (RD = Response Duration) som den totala överlevnaden (OS = Overall Survival) förbättrad jämfört med dem som fortfarande uppvisade MRD. Även tiden utan återfall (RFS = Relapse-Free Survival) var längre hos patienter som uppnått komplett MRD-respons, 18,9 månader i median.

Nicola Gökbugets presentation av rönen från BLAST belönades med en plats på den prestigetyngda sessionen Best of ASH.

– Ett stort grattis till Nicola Gökbuget och hennes team, säger Michael Grövdal, specialist i hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen. De fas II-data som presenterats vid ASH talar för att Blincyto kan spela en viktig roll vid behandling av ALL även i tidigare stadier av sjukdomen.

Framgångar även vid Philadelphiakromosompositiv ALL
Vid ASH 2015 i Orlando presenterades också data från fas II-studien ALCANTARA där Blincyto visar hoppingivande potential även för behandling av Philadelphiakromosompositiv ALL hos patienter som fallerat på behandling med tyrosinkinashämmare. Med Blincyto som monoterapi nådde 36 procent av patienterna fullständig remission eller fullständig remission med partiell hematologisk återhämtning (CR/CRh = Complete Remission/Complete Remission with partial Hematological recovery). Av dessa testade hela 88 procent negativt för minimal kvarvarande sjukdom (MRD = Minimal Residual Disease).

– Det här är väldigt lovande med tanke på hur dålig prognos patienter med denna kromosomavvikelse har generellt, säger Michael Grövdal.

I en tredje studie har Blincyto prövats vid behandling av recidiverande/refraktär ALL hos patienter som genomgått allogen stamcellstransplantation. Det är ett känt faktum att idag tillgänglig behandling av patienter som fått återfall efter stamcellstransplantation lämnar mycket övrigt att önska. Med Blincyto som enda läkemedel nådde 45 procent av patienterna fullständig remission eller fullständig remission med partiell hematologisk återhämtning (CR/CRh).

För kompletterande information om bland annat säkerhet, se internationellt pressmeddelande (på engelska).