Lovande resultat för Amgens BiTE-molekyler mot svår blodcancer på ASH 2018

Lovande resultat för Amgens BiTE-molekyler mot svår blodcancer på ASH 2018

De första kliniska resultaten från fas I-studier med Amgens immunterapeutiska BiTE-molekyler AMG 420 och AMG 330 visar lovande anti-tumöraktivitet samtidigt som behandlingarna tycks tolereras väl. Det är några av nyheterna från årets upplaga av det amerikanska hematologimötet ASH, världens största blodcancerkongress.

Vid den just avslutade 60th Annual Meeting & Exposition of the American Society of Hematology (ASH)i San Diego presenterades data från de första studierna i människa med AMG 420 och AMG 330, molekyler som bygger på Amgens immunterapeutiska plattform BiTE, Bi-specific T cell Engager.

I likhet med Amgens sedan tidigare godkända behandling vid akut lymfatisk leukemi (ALL), Blincyto, stimulerar de nya BiTE-molekylerna patientens egna T-celler att identifiera och döda de tumörceller som uttrycker ett visst protein på cellytan. AMG 420 riktar T-cellerna mot tumörantigenet BCMA (B-Cell Maturation Antigen) vid myelom, medan AMG 330 riktar dem mot CD33 som finns på i stort sett alla leukemiceller vid akut myeloisk leukemi (AML).

BiTE-terapimot svårbehandlat myelom
BiTE-molekylen AMG 420 har använts för att behandla 42 patienter med recidiverande och/eller refraktärt myelom som progredierat efter minst två tidigare behandlingslinjer varav en med proteasomhämmare i kombination med ett immunmodulerande läkemedel. Patienterna i denna studie fick AMG 420 i doser från 0,2 till 800 μg/dag. 13 patienter uppvisade klinisk respons, sju av dessa (54 procent) nådde komplett respons (CR). Fyra patienter som behandlades med en dos om 400 μg/dag uppnådde så kallad MRD-negativitet, det vill säga att inga cancerceller längre kunde detekteras i benmärgen. Vid dosen 400 μg/dag svarade sju av 10 patienter på behandlingen, varav sex fortsatte att svara på behandlingen i upp till 7,5 månader.

20 patienter i studien (48 procent), drabbades av allvarliga biverkningar. Vanligast förekommande var infektioner (n=12). Cytokinfrisättningssyndrom (CRS) sågs hos 16 patienter. Två patienter avled under studien av orsaker som inte bedömdes vara behandlingsrelaterade.

Professor Max S. Topp vid universitetssjukhuset i Würzburg, som leder studien, menar att resultaten är uppmuntrande – dels med tanke på att doser upp till 400 μg/dag inte gav några större problem med biverkningar, dels mot bakgrund av att patienterna hade svårbehandlat myelom och i median hade genomgått fyra tidigare behandlingar.

I samband med ASH meddelandes också att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA beslutat att ge AMG 420 fast track designation, där man säkerställer en extra skyndsam utvärdering för att underlätta utvecklingen av behandlingar mot allvarliga eller livshotande tillstånd och som fyller ett stort medicinskt behov.

Se ASH-abstract här: Treatment with AMG 420, an Anti-B-Cell Maturation Antigen (BCMA) Bispecific T-Cell Engager (BiTE®) Antibody Construct, Induces Minimal Residual Disease (MRD) Negative Complete Responses in Relapsed and/or Refractory (R/R) Multiple Myeloma (MM) Patients: Results of a First-in-Human (FIH) Phase I Dose Escalation Study

BiTE-behandling vid akut myeloisk leukemi (AML)
På ASH presenterades också de första kliniska data från fas I-studien med AMG 330, en BiTE-molekyl som nu studerats för behandling av akut myeloisk leukemi (AML). I denna studie behandlades 40 patienter med relapserande eller refraktär AML med AMG 330 med doser på 0,5 till 480 μg/dag. Resultaten visar att två av patienterna uppnådde komplett respons, CR, med en dos om 240 μg/dag och två patienter uppnådde CR med ofullständig återhämtning av blodkropparna, den ena med 240 μg/dag och den andra med 120 μg/dag. De kompletta responserna varade inte längre än en behandlingscykel. Patienterna i studien fick i median en cykel med AMG 330 (intervall: 1–6). En majoritet avbröt behandlingen på grund av sjukdomsprogression. Sex patienter avbröt behandlingen till följd av biverkningar varav två var behandlingsrelaterade och två avbröt på egen begäran.

Allvarliga biverkningar sågs hos 73 procent av patienterna (behandlingsrelaterade hos 17 patienter). Två patienter avled under studien, en till följd av AML-progression och en av intrakraniell blödning. Inget av dessa dödsfall bedömdes vara behandlingsrelaterat.

Enligt den ansvarige prövaren, professor Farhad Ravandi vid MD Anderson Cancer Center, är dessa tidiga data hoppingivande eftersom de indikerar att AMG 330 kan ha anti-leukemisk effekt hos patienter med recidiverande och refraktär AML som genomgått flera krävande behandlingar. Detta, menar han, visar på ett behov av en fortsatt utvärdering av BiTE riktad mot CD33.

Se ASH-abstract här: A Phase 1 First-in-Human Study of AMG 330, an Anti-CD33 Bispecific T-Cell Engager (BiTE®) Antibody Construct, in Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia (R/R AML)

Kort om BiTE
Bi-specific T cell Engager (BiTE®) är en innovativ teknik som kan utformas för att rikta sig mot tumörantigen som uttrycks vid cancer. Proteinmolekylerna designas för att döda tumörceller med hjälp av patientens eget immunsystem genom att koppla samman T-celler med tumörcellerna. BiTE-molekylerna hjälper till att sätta T-cellerna i förbindelse med målcellen i syfte att få T-celler att injicera toxiner (giftämnen) i cancercellerna som då genomgår apoptos, celldöd.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef, Amgen, tel: 076–109 94 40