Nya studieresultat för BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib)

Nya studieresultat för BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib)
BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) förbättrade progressionsfri överlevnad hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer i en fas 3-studie.

  • Den första positiva fas 3-studien av immunterapi i kombination med en tyrosinkinashämmare (TKI) vid cancer
  • Signifikanta resultat både i PD-L1-positiv och i hela studiepopulationen oavsett uttryck av PD-L1
  • Studien fortsätter för det andra primära effektmåttet (total överlevnad) och detaljerade resultat kommer att presenteras vid en kommande medicinsk kongress

Merck och Pfizer rapporterar positiva preliminära resultat från den pivotala fas 3-studien JAVELIN Renal 101, där BAVENCIO® (avelumab) i kombination med INLYTA® (axitinib) utvärderats i jämförelse med SUTENT® (sunitinib) som initial behandling för patienter med avancerad njurcancer (renal cell carcinoma, RCC). Som en del av en planerad interimsanalys bekräftade en oberoende Data Monitoring Committee att studien visade en statistiskt signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) för patienter som behandlades med kombinationen. Det gällde för både de patienter vars tumörer hadeprogrammerad celldöd-ligand 1 (Programmed Death Ligand 1, PD-L1)-uttryck högre än 1 % (PD-L1-positiv), liksom i hela studiepopulationen oavsett uttryck av PD-L1. Enligt den statistiska analysplanen skulle, om PFS var statistiskt signifikant i subgruppen med PD-L1-positivitet, PFS i den totala populationen analyseras för statistisk signifikans. JAVELIN Renal 101 kommer att fortsätta som planerat fram till slutlig analys av det andra primära effektmåttet total överlevnad (overall survival, OS). Inga nya säkerhetssignaler observerades och biverkningarna med BAVENCIO, INLYTA och SUTENT i denna prövning överenstämde med de kända säkerhetsprofilerna för alla tre läkemedlen.

– JAVELIN Renal 101 är den första positiva fas 3-studien som kombinerar en immunmodulerande antikropp, så kallad checkpoint-hämmare, med en tyrosinkinashämmare, vilket stödjer potentialen hos BAVENCIO och INLYTA som ett nytt behandlingsalternativ för patienter med avancerad RCC, säger Thomas Wahlgren, Nordisk medicinsk direktör onkologi på Pfizer. Dessa positiva resultat stärker ytterligare Pfizers långa tradition av att förbättra behandlingsmöjligheterna för personer med RCC.

I december 2017 beviljade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) BAVENCIO i kombination med INLYTA status som ”breakthrough therapy” för behandlingsnaiva patienter med avancerad RCC. Befintliga behandlingar till trots är utsikterna för patienter med avancerad RCC dåliga.1 Cirka 20 till 30 procent av dessa patienter diagnosticeras först i det metastatiska stadiet.2 Överlevnadsgraden efter fem år för patienter med metastatisk RCC är cirka 12 procent.1

JAVELIN Renal 101 är en global, randomiserad (1:1) Fas 3-multicenterstudie som undersöker effekt och säkerhet hos BAVENCIO i kombination med INLYTA som ett första linjens behandlingsalternativ i jämförelse med SUTENT monoterapi, med 886 patienter med avancerad RCC från alla riskgrupper. De primära målen är att visa att BAVENCIO i kombination med INLYTA är överlägset SUTENT monoterapi i fråga om att förlänga PFS eller OS för patienter med PD-L1-positiv tumörer. BAVENCIO gavs intravenöst 10 mg/kg varannan vecka i kombination med INLYTA 5 mg oralt två gånger om dagen. SUTENT gavs 50 mg oralt en gång om dagen i 4 på varandra följande veckor, följt av ett uppehåll under 2 veckor.

Om det kliniska utvecklingsprogrammet JAVELIN
Det kliniska utvecklingsprogrammet för BAVENCIO, kallat JAVELIN, består av mer än 30 kliniska studier, varav åtta fas 3-prövningar och mer än 8 600 patienter med över 15 olika tumörtyper. Förutom RCC även bröstcancer, cancer i magsäck och matstrupe, huvud och hals, Hodgkins lymfom, melanom, mesoteliom, Merkelcellskarcinom, icke-småcellig lungcancer, äggstocks- och urotelial cancer.

Om BAVENCIO (avelumab)
Avelumab är en human antikropp mot proteinet PD-L1 (ligand 1 för programmerad celldöd – Programmed Death Ligand-1). I prekliniska modeller har BAVENCIO visats engagera både det adaptiva och det medfödda immunförsvaret. Genom att blockera interaktionen mellan PD-L1 och PD-1 receptorerna har BAVENCIO visats frigöra suppression av den T-cellmedierade antitumörresponsen i prekliniska modeller.3-5 BAVENCIO har också visats inducera NK cell-medierad direkt tumörcellslys via antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC) in vitro.5-7 I november 2014 offentliggjorde Merck och Pfizer en strategisk allians för att gemensamt utveckla och kommersialisera BAVENCIO.

Godkända indikationer
BAVENCIO är godkänd i Europeiska Unionen som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC). I Sverige har BAVENCIO en rekommendation av NT-rådet för användning i den indikationen sedan mars 2018.

Referenser

  1. National Cancer Institute: SEER Stat Fact Sheets: Kidney and renal pelvis. Available from: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/kidrp.html. Accessed July 2018.
  2. Ljungberg B, Campbell S and Cho H. The Epidemiology of Renal Cell Carcinoma. Eur Urol. 2011;60:615-621.
  3. Dolan DE, Gupta S. PD-1 pathway inhibitors: changing the landscape of cancer immunotherapy. Cancer Control. 2014;21(3):231-237.
  4. Dahan R, Sega E, Engelhardt J, Selby M, Korman AJ, Ravetch JV. FcγRs modulate the anti-tumor activity of antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. Cancer Cell. 2015;28(3):285-295.
  5. Boyerinas B, Jochems C, Fantini M, et al. Antibody-dependent cellular cytotoxicity activity of a novel anti-PD-L1 antibody avelumab (MSB0010718C) on human tumor cells. Cancer Immunol Res. 2015;3(10):1148-1157.
  6. Kohrt HE, Houot R, Marabelle A, et al. Combination strategies to enhance antitumor ADCC. Immunotherapy. 2012;4(5):511-527.
  7. Hamilton G, Rath B. Avelumab: combining immune checkpoint inhibition and antibody-dependent cytotoxicity. Expert Opin Biol Ther. 2017;17(4):515-523.