Bättre livskvalitet med pembrolizumab hos patienter med NSCLC

Bättre livskvalitet med pembrolizumab jämfört med cytostatika hos patienter med icke-småcellig lungcancer

Tidigare obehandlade patienter med icke-småcellig lungcancer som behandlades med Keytruda® (pembrolizumab) rapporterade en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet i förhållande till de som fick platinabaserad kemoterapi. Förbättringen från studiestart till vecka 15 i hälsorelaterad livskvalitet för Keytruda var 6,9 (95% KI: 3,3-10,6) jämfört med -0,9 (95% KI: -4,8-3,0) för kemoterapi, presenterat som skillnad i Least squares. Det var färre patienter som försämrades i sin hosta, smärta i bröstkorgen, och andningssvårigheter i pembrolizumabgruppen jämfört med kemoterapigruppen, 30 procent jämfört med 39 procent. Vidare var tiden till försämring signifikant längre för pembrolizumab. Det framgick av nya data över patientrapporterad hälsostatus från Keynote-024 som MSD presenterade i samband med World Conference on Lung Cancer, WCLC i Wien.

Dessa data baseras på förändrad hälsostatus mätt från studiestart till vecka 15, med verktygen EORTC QLQ-C30, samt EORTC QLQ-LC13. Följsamheten till inrapportering var god i båda behandlingsarmarna (pembrolizumab = 151 patienter och kemoterapi = 148 patienter) med mer än 90 procent följsamhet vid behandlingsstart och cirka 80 procent vid vecka 15. Sammantaget med tidigare presenterade data, där man visat överlägsen progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad samt en hanterbar biverkningsprofil, styrker dessa data pembrolizumab som potentiell behandling för tidigare obehandlade PD-L1-positiva patienter med avancerad NSCLC.

– Vi är stolta och glada att kunna presentera värdefulla data som kan göra stor skillnad för en utsatt grupp patienter, säger Ulf Janzon, tf Vd, MSD

Utöver livskvalitetsdata från KEYNOTE-024 presenterades även uppföljningar från flera av MSDs övriga studier inom lungcancer, med pembrolizumab som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. För mer information om dessa, samt den fullständiga pressreleasen, se länk.

Läs mer om KEYNOTE-024 via www.clinicaltrials.gov